Ga naar de startpagina

Bosgroep Zuid Nederland

terug

Projecten

Hydrologisch herstel Zwartven: kansen voor zeldzame dieren en planten

Het Zwartven in Boswachterij Sint Anthonis heeft erg veel last van verdroging. Het ven staat regelmatig zonder water. Dat is een serieuze bedreiging voor de waardevolle planten en dieren die hiervan afhankelijk zijn. Nazomer 2022 starten er werkzaamheden die het ven helpen herstellen.

Zwartven wikimedia
Herstel leembos Wijboschbroek

Veel leembossen in Noord-Brabant hebben het moeilijk door verdroging, verzuring en eutrofiëring, ook wel vermesting genoemd. De oorzaken zijn vooral te vinden in een intensief ontwateringsstelsel en de forse stikstofdepositie. Deze problemen gelden ook voor het leembos Wijboschbroek in gemeente Meierijstad. Steeds meer planten en dieren die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al verdwenen. Om dit aan te pakken, start eigenaar Staatsbosbeheer samen met Bosgroep Zuid Nederland een pilotproject, om het zuidelijk deel van Wijboschbroek te herstellen en toekomstbestendig te maken.

leembossen-boskant
Landgoed Cleefswit: Toekomstbestendig bosbeheer

Op landgoed Cleefswit werken we aan toekomstbestendig bos. Door het nemen van slimme maatregelen legt dit FSC-gecertificeerde bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

tijdelijk wildraster
Herstel natuur en biodiversiteit via POP3-projecten

Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk, doordat er teveel stikstof in terecht komt. Dat noemen we ook wel stikstofdepositie. Het overschot aan stikstof heeft forse en complexe gevolgen voor bos en heide. Bodem en grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem. Dit soort ontwikkelingen tast de leefgebieden van de Brabantse flora en fauna behoorlijk aan. Veel plantensoorten hebben last van de stikstofdepositie en verdwijnen. Vegetaties worden daardoor steeds eentoniger. We zien een afname van de voortplantingsgelegenheid en de kwantiteit en kwaliteit van voedselplanten, wat vervolgens ook weer automatisch gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van prooidier- en gastheersoorten. Ongewenste ontwikkelingen die we graag een halt toe willen roepen.

Heide
Voedselbossen en agroforestry

Als Bosgroepen verdiepen we ons graag samen met onze leden en (natuur)partners in nieuwe kansen en mogelijkheden. Een mooi voorbeeld zijn voedselbossen en agroforestry. Zo tekenden we de Greendeal Voedselbossen, werken we samen binnen het project Voedselbossen Zuidoost-Nederland, organiseerden we al enkele symposia over dit onderwerp én zijn we bezig met een aantal concrete projecten in het veld. Op deze projectenpagina verzamelen we alle beschikbare informatie en delen we met u wat we leren, zien en realiseren over dit boeiende onderwerp. En wilt u graag meer informatie hebben over de mogelijkheden van voedselbossen en/of agroforestry? Neem dan gerust contact met ons op.

agroforestry-1
Eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur!

In het project eco2eco werkten Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland.

eco2eco
SUPERB: grootschalig bosherstel en adaptatie

36 partners uit 16 landen werken in SUPERB samen aan grootschalig bosherstel en adaptatie in Europa. SUPERB is een Europees project, dat onder leiding van het European Forest Institute (EFI) inzet op het herstel van duizenden hectaren boslandschap in heel Europa.

Maashorst-nieuw bos-SUPERB-
Project LIFE Resilias

In dit project gaan we samen met partner Stichting Bargerveen aan de slag met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en/of voorkomen.

Spontane ontwikkeling van inheems bos onder volwassen Amerikaanse vogelkers - bart nyssen
Project LIFE Climate Forest

LIFE Climate Forest laat zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen.

Etienne meten bos