SNL-subsidie aanvragen

De Bosgroepen verzorgen uw SNL-subsidie van begin tot eind

Landelijk beheren de Bosgroepen al ruim 1.500 SNL aanvragen (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) met een totale oppervlakte van ruim 82.000 hectare. Hierdoor zijn de Bosgroepen de grootste collectieve aanvrager binnen het natuurbeheer; circa 15% van het Natuurnetwerk Nederland valt onder beheer van leden van de Bosgroepen.

 • De Bosgroepen stellen een gecertificeerde SNL-aanvraag op.
 • U controleert de aanvraag (de SNL-kaart) en ondertekent deze.
 • De Bosgroepen dienen de SNL-aanvraag in.
 • U bent automatisch SNL-gecertificeerd.
 • De Bosgroepen beheren uw SNL-dossier.
 • U heeft één aanspreekpunt: uw eigen Bosgroep.

Wat zijn de voorwaarden voor SNL-subsidie?

 • U bent eigenaar of erfpachter van het terrein.
 • U houdt de beheertypen op uw terrein in stand conform de voorwaarden van de Index*.
  Zie ook onze ‘Introductie Beheerrichtlijnen – Bosgroepen’.
 • U zorgt voor openstelling van het terrein: bestaande wegen en paden zijn vrij toegankelijk.

* Elke provincie heeft een Natuurbeheerplan. Op de beheertypenkaart in dit plan staat welk beheertype op uw terrein is vastgesteld. Deze beheertypen vormen de basis voor het aanvragen van beheersubsidie binnen SNL. Elk beheertype heeft eigen doelen en beheervoorwaarden, beschreven in de Index Natuur en Landschap (kijk voor de Index op het Portaal Natuur & Landschap).

Wat doen de Bosgroepen?

Gehele aanvraag verzorgen

 • Wij stellen een nauwkeurige aanvraag op met behulp van ervaring, (terrein)kennis en een eigen softwaresysteem.
 • U ontvangt de SNL-kaart van uw terrein en een overzichtslijst met beheertype, oppervlakte en subsidiebedrag.
 • Na uw controle dienen wij uw aanvraag collectief in bij de provincie of RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Dossierbeheer

 • De Bosgroepen beheren uw SNL-dossier gedurende de hele looptijd (doorgaans 6 jaar): administratie, uitbetalingen, indienen van wijzigingsverzoeken en uitbreidingen.
 • Uw Bosgroep is de contactpersoon richting de subsidieverstrekker; u heeft er zelf geen omkijken naar.

Monitoring

 • Wie SNL-subsidie ontvangt, is verplicht de natuurkwaliteit te monitoren. De Bosgroepen voeren voor u de monitoring uit.
 • Leden ontvangen kosteloos een soortenlijstje met de aangetroffen kwalificerende soorten uit de monitoring. Eventuele extra informatie is tegen betaling op te vragen.

Beheeradvies

 • De Bosgroepen hebben voor elk SNL-beheertype een beheerrichtlijn opgesteld. Elke deelnemer krijgt deze beheerrichtlijnen.
 • De Bosgroepen hebben ecologen en experts in dienst die (indien gewenst) voor uw terrein een beheeradvies op maat kunnen opstellen.

Wat doet u?

Controle en ondertekening SNL-kaart

 • Voor de indiening controleert u de SNL-kaart.
 • U machtigt de Bosgroepen via de SNL-overeenkomst. Door ondertekening verklaart u dat u akkoord bent met de SNL-kaart en -voorwaarden. Vervolgens beheren De Bosgroepen uw SNL-aanvraag en treden als penvoerder op.
 • Indien er sprake is van meerdere eigenaren of een onverdeelde boedel, dan wordt één van de eigenaren door de rest gemachtigd als ondertekenaar en ontvanger van de subsidie. Deze gemachtigde onderhoudt dan het contact met de Bosgroep en de machtigingsgevers.

Beheer van uw terrein

 • U heeft de regie over het beheer en houdt de beheertypen op uw terrein in stand conform de voorwaarden van de Index.
 • Indien gewenst kunt u de Bosgroep inschakelen bij het duurzaam beheer van uw terrein. Dat beheer kan variëren van beknopt beheeradvies tot en met complete ontzorging via een beheerovereenkomst. Onze expertise richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of projectplan tot de uitvoering in het veld.

Formulieren: wijzigingen in eigendom, beheer, etc.

Treden er wijzigingen op in de eigendomssituatie (door b.v. verkoop of overlijden), of wilt u de SNL-overeenkomst beëindigen? Dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan uw Bosgroep. Ook wanneer u door overmacht het benodigde beheer niet hebt kunnen uitvoeren, dient u de Bosgroep hiervan op de hoogte brengen.
Download hiervoor (één van) de onderstaande formulieren:

Vragen?

 • Neem contact op met de SNL-projectleider van uw Bosgroep.
 • In onze SNL-brochure  (2022, pdf) vindt u veel informatie bij elkaar, om eventueel uit te printen en nog eens rustig door te lezen.

labels: , , , , , ,