SNL-subsidie

terug

De Bosgroepen verzorgen al vele jaren aanvragen voor beheersubsidie en hebben daardoor veel kennis en ervaring in huis. Landelijk beheren de Bosgroepen ongeveer 1500 SNL-aanvragen met een totale oppervlakte van ruim 82.000 hectare. Hiermee zijn de Bosgroepen de grootste collectieve aanvrager binnen het natuurbeheer.

Gecertificeerd natuurbeheerder

De Bosgroepen zijn gecertificeerd natuurbeheerder; een collectief met een groepscertificaat en een eigen kwaliteitshandboek. De overheid heeft vertrouwen in onze werkwijze. Gecertificeerde natuurbeheerders kunnen eenvoudig subsidie aanvragen zonder controle van de subsidieverstrekker. De Bosgroepen doen dit in een verzamelaanvraag per provincie voor diverse leden. Door de positie als gecertificeerd natuurbeheerder en de jarenlange ervaring met collectieve aanvragen hebben de Bosgroepen korte lijnen met de provincies. Hierdoor kunnen knelpunten eenvoudiger worden opgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor SNL-beheersubsidie, dienen terreineigenaren gecertificeerd te zijn. Bent u lid van één van de Bosgroepen en laat u uw SNL-beheersubsidie door ons verzorgen, dan is uw aanvraag automatisch gecertificeerd. Een individueel certificaat is dus niet nodig. De leden liften mee op het groepscertificaat van de Unie van Bosgroepen.

De Bosgroepen verzorgen SNL-subsidie van begin tot eind

Wij verzorgen de gehele aanvraag voor onze leden, inclusief dossierbeheer, monitoring en een beheeradvies voor uw beheertype(n). Meer informatie is te vinden bij de veel gestelde vragen en antwoorden en in de folder onderaan deze pagina.

SNL webportaal

Speciaal voor onze SNL-leden hebben we het ‘Bosgroepen SNL Portaal' ontwikkeld. Leden van de Bosgroepen die een SNL-aanvraag hebben, krijgen toegang tot dit portaal. Hierin zijn allerlei gegevens te vinden over de eigendommen waarvoor SNL is aangevraagd. Leden kunnen in het portaal niet alleen hun bestaande aanvraag zien, maar ook een nieuwe aanvraag ondertekenen.

Contactpersonen SNL

Veel gestelde vragen SNL

Hieronder staan veel gestelde vragen over SNL-subsidie. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de SNL-projectleider/contactpersoon van uw Bosgroep.
Ook in onze SNL-folder vindt u veel informatie bij elkaar.

Aanmelding en aanvragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor SNL-subsidie?

U kunt subsidie SNL aanvragen als het onderstaande van toepassing is:

 1. U bent eigenaar/erfpachter van het terrein;
 2. Het terrein staat op de beheertypekaart van het provinciaal Natuurbeheerplan;
 3. De beheertypen komen in aanmerking voor subsidie;
 4. Het terrein is opengesteld voor recreatie.

De Bosgroepen kunnen u helpen om te bepalen of uw terrein goed op de beheertypekaart staat en of de typen subsidiabel zijn.

Waarom kies ik voor de Bosgroepen voor mijn SNL-aanvraag?

De Bosgroepen ontzorgen u zoveel mogelijk:

 1. Een SNL aanvraag is automatisch gecertificeerd; u hoeft zelf geen certificaat aan te vragen.
 2. U heeft slechts één loket, de Bosgroepen, die uw aanvraag,  dossierbeheer en alle contacten richting subsidieverstrekker voor u regelen.
 3. De Bosgroepen voeren de monitoring van SNL-terreinen uit en stellen deze gegevens beschikbaar.
 4. De Bosgroepen verstrekken u beheerrichtlijnen en kunnen desgevraagd advies geven. U behoudt zelf de regie over het beheer.

Wat moet ik regelen voor een SNL-aanvraag?

Om SNL te kunnen aanvragen, moet u lid zijn van een collectief; de Bosgroepen zijn een collectief. Daarnaast moet u een certificaat SNL hebben; de Bosgroepen hebben een SNL groepscertificaat. Via het lidmaatschap van een Bosgroep kunt u dus meedoen  in de aanvraag van de Bosgroepen en lift u automatisch mee op ons groepscertificaat.
U kunt lid worden van uw regionale Bosgroep via het aanmeldformulier op de 'Lid worden' pagina. Na ontvangst van het formulier stellen de Bosgroepen een offerte en aanvraagdocumenten op. Als deze documenten ondertekend retour zijn ontvangen, is de aanvraag compleet. De Bosgroepen dienen uw SNL-aanvraag in.

De provincie verzoekt me om me aan te melden bij een collectief (gecertificeerd natuurbeheerder) – wat moet ik doen?

Als u onder een bepaalde hectaredrempel zit, kun u niet (meer) individueel subsidie aanvragen, maar alleen via een collectief. De (Unie van) Bosgroepen is een dergelijk collectief. Als uw vorige aanvraag buiten de Bosgroepen om liep, kan na uw lidmaatschap bij een Bosgroep  uw aanvraag opgenomen worden in onze verzamelaanvraag SNL subsidie. Ook melden wij bij de provincie uw aanmelding bij ons als collectief.

Lees meer op de website van BIJ12.

Hoe word ik gecertificeerd natuurbeheerder?

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere natuurbeheerder gecertificeerd zijn om voor SNL-subsidie in aanmerking te komen. SNL-aanvragen via de Bosgroep zijn automatisch gecertificeerd omdat de Unie van Bosgroepen sinds 2012 het certificaat natuurbeheer heeft. Leden van de Bosgroepen liften mee op dit groepscertificaat. Een individueel certificaat is dus niet nodig.

Wat zijn de kosten voor een SNL-aanvraag?

De kosten zijn afhankelijk van het verwachte subsidiebedrag SNL dat u zult ontvangen. De Bosgroepen werken met een percentage van 5,5% van het totale subsidiebedrag met een maximum van 3000,- euro per jaar (excl. BTW). Daarnaast betaalt u contributie voor het lidmaatschap van de Bosgroep.

Hoe borgen de Bosgroepen kwaliteit onder het certificaat?

De Bosgroepen hebben op basis van een goedgekeurd Kwaliteitshandboek een groepscertificaat van de Stichting Certificering ontvangen. In dit Kwaliteitshandboek is beschreven hoe de Bosgroepen voldoen aan het Programma van Eisen. Dit programma is opgesteld door de Stichting Certificering in opdracht van de provincies. In het Kwaliteitshandboek staat bijvoorbeeld dat de projectleider SNL van de Bosgroep de aanvraagkaart aan de deelnemers stuurt; en de aanvraag pas opneemt in de verzamelaanvraag als de deelnemer akkoord is gegaan.  Regelmatig vinden er interne en externe audits plaats om te zien of iedere medewerker van de Bosgroep zich nog steeds aan de afspraken uit dit Kwaliteitshandboek houdt.

SNL-voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik SNL-subsidie ontvang?

U ontvangt de SNL-subsidie onder het voorbehoud dat de voorwaarden gedurende de gehele looptijd worden nageleefd. Deze voorwaarden staan in de SNL-overeenkomst met de Bosgroepen, die u voor aanvang van de subsidieperiode ondertekent. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. U verricht al het beheer op het terrein dat nodig is om het beheertype waarvoor u subsidie ontvangt, in stand te houden;
 2. U verricht of gedoogt geen handelingen die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan;
 3. U zorgt voor openstelling van het terrein;
 4. U zorgt voor de toegankelijkheid van het terrein;
 5. U geeft toestemming voor het betreden van het terrein ten behoeve van monitoring, veldcontroles en toezicht.

Waarom moet ik een overeenkomst SNL ondertekenen?

De voorwaarden voor het kunnen indienen van een aanvraag zijn vastgelegd in de Subsidieverordening van de provincie. De Unie van Bosgroepen is verplicht zich hier als aanvrager aan te houden. Via een Overeenkomst worden over en weer verantwoordelijkheden vastgelegd. Met deze ondertekende Overeenkomst kan de Unie ook controleren of u daadwerkelijk eigenaar of erfpachter van het terrein bent. U sluit deze overeenkomst met de Unie van Bosgroepen, omdat de Unie van Bosgroepen het 'Certificaat Natuurbeheer' bezit.

Wat houdt de instandhouding van een beheertype in?

Het beheer moet gericht zijn op instandhouding (of ontwikkeling) van het beheertype. U mag dus geen handelingen verrichten of gedogen die afbreuk (kunnen) doen aan de instandhouding van het beheertype, zoals het ploegen van kruiden- en faunarijk grasland.  Om u te helpen, heeft de Bosgroep per beheertype een beheerrichtlijn opgesteld.
Wij sturen de betreffende beheerrichtlijn(en) mee wanneer een SNL-aanvraag beschikt is. De beheerrichtlijnen zijn ook te downloaden via onze website.

Wat moet ik doen als ik het beheertype niet in stand kan houden?

Soms kunnen externe omstandigheden ertoe leiden dat u het juiste beheer (tijdelijk) niet (meer) kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 1. Door stormschade is er veel meer hout “geoogst” dan toegestaan is;
 2. Door een extreem nat voorjaar, kunt u niet op tijd maaien.

Neem in dergelijke gevallen altijd contact op met uw Bosgroep. U kunt ook het het formulier: Melding overmacht / uitzonderlijke omstandigheden gebruiken.

Wat houdt openstelling van mijn terrein in?

Een terrein is opengesteld wanneer het tenminste 358 dagen per jaar vrij toegankelijk is op bestaande wegen en paden, van zonsopgang tot zonsondergang. Afsluiting van (delen) is dus niet toegestaan. Alleen in bepaalde gevallen is vrijstelling van deze verplichting tot openstelling mogelijk:

 1. Wanneer het terrein naar zijn aard niet toegankelijk is;
 2. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (maximaal 1 ha);
 3. Om natuurwetenschappelijke redenen, of;
 4. Via een vrijstelling in het Natuurbeheerplan.

Voor deze openstelling ontvangt u een voorzieningenbijdrage. Dit is een extra vergoeding voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein. Het betreft een vast bedrag per hectare.

Wat moet ik doen als ik het terrein niet kan openstellen?

Neem contact op met uw Bosgroep wanneer u het terrein minder dan 358 dagen per jaar kunt openstellen.
Naar de Contact-pagina.

Wat houdt toegankelijkheid van mijn terrein in?

Een terrein is toegankelijk of begaanbaar als er in het terrein gelopen, gefietst of gevaren kan worden (op bestaande wegen en paden). Toegankelijk betekent ook dat het terrein niet mag zijn afgesloten met een hek of met borden 'Verboden toegang'.

Wat moet ik doen als ik het terrein verkoop?

Neem contact op met uw Bosgroep als u percelen verkocht hebt of van plan bent dit te doen. Wij ontvangen graag z.s.m.:

 1. Contactgegevens aankoper;
 2. Datum verkoop;
 3. Aanduiding bewuste percelen;
 4. Melding of de nieuwe eigenaar ook de SNL overneemt.

Wanneer de nieuwe eigenaar de SNL niet overneemt, geldt dit als "Beëindiging SNL". Let op, afhankelijk van de subsidieverstrekker moet soms alle tot dan toe ontvangen subsidie worden terugbetaald! Neem hiervoor contact op met uw Bosgroep. Als de aankoper lid is of wordt van de Bosgroepen en de SNL- subsidie wil overnemen, is er sprake van "Overdracht SNL". Onderstaande formulieren kunt u gebruiken om de nieuwe situatie door te geven.

- Formulier "Beëindiging SNL"
- Formulier "Overdracht SNL"

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn SNL-dossier?

Als u een klacht of bezwaar heeft over uw SNL-aanvraag of dossier, neemt u altijd eerst contact op met de SNL-projectleider van de Bosgroep. Mocht uw klacht niet tot uw tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Unie van Bosgroepen. Zij zullen zorgen dat uw klacht door een SNL-projectleider van een andere Bosgroep, in samenspraak met de Unie, wordt afgehandeld.

Subsidietarieven en uitbetalingen

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

Centraal in de SNL staat de beheersubsidie; geld om het beheertype op uw terrein in stand te houden. In de meeste gevallen ontvangt u ook een toeslag om het terrein open te stellen en toegankelijk te houden (recreatietoeslag/voorzieningenbijdrage). In sommige provincies ontvangt men ook een toezichtbijdrage. In specifieke gebieden is het mogelijk om een vaartoeslag of toeslag voor gescheperde schaapskuddes te ontvangen.

Lees meer op: www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/toeslagen

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het tarief per beheertypen en hun oppervlakte. De provincies stellen jaarlijks per beheertype de beheervergoedingen vast. De tarieven verschillen dus per jaar, maar ze blijven gelijk binnen de looptijd van een beschikking. Het subsidietarief betreft een vast percentage (75%) van de Standaardkostprijs. Met de standaardkostprijzen (SKP) wordt beoogd de werkelijke, gemiddelde kosten van adequaat natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen als basis voor een uniforme subsidieverlening. De SKP's worden daartoe regelmatig herzien.

Lees meer op: www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/standaardkostprijzennatuur-skp

Hoe kan ik de hoogte van mijn subsidiebedrag controleren?

Bij de uitbetaling ontvangt u één bedrag per lopende beschikking. Dit bedrag komt overeen met het overzicht beheereenheden dat u heeft ontvangen nadat de beschikking door de subsidieverstrekker is afgegeven. In dit beheereenhedenoverzicht kunt u zien hoe het subsidiebedrag is opgebouwd (welke beheertypen, met welk areaal en met welk tarief). Op het webportaal kunt u t.z.t. zien welk bedragen u heeft ontvangen en zult gaan ontvangen.

Wat zijn de (actuele) tarieven voor mijn beheertypen?

De tarieven voor de beheertypen zijn gebaseerd op normkosten (Standaardkostprijzen) en verschillen per jaar. Jaarlijks worden de normkosten bijgesteld.  Indexering compenseert de toekomstige prijsontwikkeling en is van toepassing op de rest van de looptijd. Met andere woorden: binnen een beschikking geldt maar één tarievenlijst. Bij een ongewijzigd areaal ontvangt u elk jaar hetzelfde subsidiebedrag. U kunt de tarieven t.z.t. vinden bij uw betalingsoverzichten op het webportaal.

Wanneer wordt de SNL-subsidie uitbetaald?

De Bosgroepen krijgen jaarlijks van de subsidieverstrekker de beschikte SNL-subsidie over het voorgaande beheerjaar, uiterlijk in het begin van het jaar.  Sinds 2020 komen deze gelden binnen bij de Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen. Deze Stichting heeft enkel tot doel het tijdelijk beheren van de uitgekeerde SNL-subsidies in afwachting van de uitbetaling aan de leden. In opdracht van de Bosgroepen wordt  de SNL-subsidie uitbetaald in mei, na afloop van het beheerjaar. Tegelijk met de uitbetaling ontvangt u per mail een betaalbrief met daarop de hoogte van het bedrag en het betalingskenmerk dat bij de boeking gebruikt wordt.

Waarom krijg ik een ander subsidiebedrag dan vorig jaar?

Als u een ander subsidiebedrag krijgt, kan dat verschillende redenen hebben.

 1. Bij een nieuwe beschikking gelden (meestal) nieuwe tarieven. De eerste uitbetaling van een nieuwe beschikking kan dus afwijken van de vorige beschikking.
 2. De beschikking is gedurende de looptijd aangepast als gevolg van een verkoop of een kadastrale controle.

Waarom krijg ik een Betaalbrief?

De SNL-betaalbrief gaat over de SNL-uitbetaling. In de brief leest u welk bedrag u krijgt voor welke aanvraag, en op welk rekeningnummer dit gestort wordt. Sommige leden hebben meerdere beschikkingen met verschillende looptijden. Het projectnummer en kenmerk van de brief komen terug als betalingskenmerk in het rekeningafschrift.

Beheer en beheertypen

Waar kan ik de beheertypen van mijn terrein vinden?

Beheertypen zijn categorieën natuurtypen of landschapselementen, die volgens een landelijke indeling beschreven zijn, de zogenaamde Index NL. Provincies publiceren met het Natuurbeheerplan ook een beheertypekaart. Zo wordt duidelijk welke gebieden met welk beheertype voor subsidie in aanmerking kunnen komen.  Op de (concept)aanvraagkaart, en later de beschikkingskaart van de Bosgroep, kunt u zien welke beheertypen voor u van toepassing zijn. U vindt deze kaarten t.z.t. op het webportaal.

Welk beheer moet ik voeren om het beheertype in stand te houden?

Het beheer moet gericht zijn op instandhouding (of ontwikkeling) van het beheertype. Vanuit de subsidievereisten zijn er geen voorschriften hoe u het beheertype in stand moet houden. De wijze waarop u  de instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf. Om u daarmee te helpen heeft de Bosgroep per beheertype een beheerrichtlijn opgesteld.
Zie ook onze folder: Beheerrichtlijnen SNL van de Bosgroepen
Wij sturen de betreffende beheerrichtlijn(en) mee wanneer een SNL-aanvraag beschikt is. De beheerrichtlijnen zijn ook te downloaden via onze website.

Wat moet ik doen als ik de beheertypen niet in stand kan houden?

Soms kunnen externe omstandigheden ertoe leiden dat u het juiste beheer niet (meer) kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 1. Door stormschade is er veel meer hout “geoogst” dan toegestaan is;
 2. Door een extreem nat voorjaar, kunt u niet op tijd maaien.

Neem in dergelijke gevallen altijd contact op met uw Bosgroep.
U kunt ook het het formulier: Melding overmacht / uitzonderlijke omstandigheden gebruiken

Moet ik een administratie van mijn beheer bijhouden?

Wanneer u een beheertype niet in stand kunt houden, of wanneer blijkt dat de kwaliteit laag is, is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat u wel maatregelen heeft genomen om het beheertype in stand te houden of te ontwikkelen. Het is daarom raadzaam, maar niet verplicht, een beheeradministratie bij te houden.

Wat moet ik doen om mijn beheertypen te wijzigen?

Het is belangrijk dat de juiste beheertypen op de kaart te staan. Zeker wanneer u een aflopende beschikking heeft. Per provincie verschilt het hoe vaak en wanneer er verzoeken voor aanpassing van het Natuurbeheerplan mogelijk zijn. Neem hiervoor contact op met de projectleider SNL van uw Bosgroep. De Bosgroep zal uw wijzigingsvoorstellen aan de provincie voorleggen.

Controles en veldbezoeken

Welke controles voeren de Bosgroepen uit op mijn terrein?

De Bosgroepen komen op uw terrein voor monitoring en veldcontroles. De Bosgroepen volgen de natuurwaarden door regelmatig te monitoren. De frequentie van de monitoring is afhankelijk van het beheertype. Daarnaast houden de Bosgroepen steekproefsgewijs veldcontroles om op de SNL-voorwaarden toe te zien. In de praktijk worden deze controles vaak gecombineerd.

Welke partijen kan ik eventueel op mijn terrein verwachten?

In de Overeenkomst met de Unie heeft u zich verplicht  medewerking te verlenen aan veldcontroles en monitoringsactiviteiten. De Bosgroepen voeren de monitoring en veldcontroles zo veel mogelijk uit met eigen personeel. Voor monitoring worden ook wel eens derden ingehuurd. Een aantal provincies bezoekt ad hoc terreinen.

Wanneer uw terrein aan de beurt is voor monitoring, ongeveer 1 keer per 6 jaar (soms vaker), krijgt u daarvan vooraf bericht.

Contactpersonen/Coördinatoren Monitoring

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de SNL- voorwaarden voldoe?

Wanneer de Bosgroepen via monitoring of veldcontrole constateren dat de instandhouding of openstelling in gevaar komt (en daarmee de subsidiedoelen), treden we in overleg met de eigenaar om tot een oplossing te komen. In een uiterst geval kan het nodig zijn om een beheertype te laten wijzigingen of om de SNL voor een deelnemer te beëindigen. Bij beeindiging kan het zijn dat u reeds ontvangen subsidie moet terugbetalen.

Wijzigingen in mijn SNL

Hoe kan ik zelf mijn gegevens wijzigen?

Wijzigingen van postadres, rekeningnummer of e-mailadres kunt u bij voorkeur via het SNL-Portaal doorgeven. Ook kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier op onze website (zie wijzigingsformulieren hieronder), of de wijziging eventueel telefonisch of per mail doorgeven aan uw Bosgroep. Gedurende de looptijd van de beschikking sturen wij ook jaarlijks een NAW-controleformulier dat u retour kunt sturen met eventuele wijzigingen.

Wat moet ik doen als de eigenaar van het terrein is overleden?

Als een eigenaar komt te overlijden zijn er twee mogelijkheden:

 1. de erven beëindigen de subsidie. In dat geval vult u formulier "Beëindiging SNL" in.
 2. de erven nemen de subsidievoorwaarden en verplichtingen over. Dan vult u het formulier "Overname SNL bij overlijden" in.  De SNL subsidie kan  overgaan op de erven, indien zij lid worden van de Bosgroep.

Wat moet ik doen als ik de SNL-overeenkomst wil beëindigen?

Als u de subsidie SNL wilt beëindigen, beëindigt u ook de overeenkomst met de Unie van Bosgroepen. Tussentijds stoppen met SNL heeft mogelijk als gevolg dat u reeds ontvangen subsidie moet terugbetalen. Uitzonderingen zijn:
- Verkoop aan grote terreinbeheerders (SBB, NM, landschappen),
- Verkoop aan een lid van de Unie die de subsidie wil overnemen, of een werk 'ten algemenen nutte'.

Wat moet ik doen bij een (voorgenomen) verkoop?

Heeft u percelen met SNL verkocht of bent u dit van plan, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Bosgroep. Wij willen graag weten:

 1. aan wie
 2. per wanneer
 3. welke percelen/terreinen en
 4. of de nieuwe eigenaar de SNL overneemt.

Wat zijn de financiële gevolgen als ik een terrein verkoop?

Verkoop kan verschillende (financiële) gevolgen voor u hebben. Bij verkoop en overname subsidie door een ander lid van de Bosgroep of verkoop aan een TBO (TerreinBeherende Organisatie), behoudt u de ontvangen subsidie tot het moment van verkoop. In andere gevallen kan er sprake zijn dat u alle ontvangen subsidie moet terugbetalen. Neem tijdig contact op met uw Bosgroep om mogelijke gevolgen te bespreken.

Wat moet ik doen met het controleformulier?

Aan het begin van elk kalenderjaar verstuurt de Unie van Bosgroepen een controlemailing. Hierin staan uw SNL-gegevens zoals die bij de Unie van Bosgroepen bekend zijn. Zorg met name in het geval van een gewijzigd rekeningnummer en verkoop van percelen dat u het formulier tijdig invult en terugstuurt. Zo gaat het juiste subsidiebedrag naar het juiste rekeningnummer.

Formulieren allerlei: wijzigingen in eigendom, beheer, etc.

Treden er wijzigingen op in de eigendomssituatie (door b.v. verkoop of overlijden), of wilt u de SNL-overeenkomst beëindigen? Dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan uw Bosgroep. Ook wanneer u door overmacht het benodigde beheer niet hebt kunnen uitvoeren, dient u de Bosgroep hiervan op de hoogte brengen.
Download hiervoor (één van) de onderstaande formulieren: