Natuurbeheer

terug

Hoe voorkom je dat de heide vergrast? Staat het er eigenlijk wel goed voor met de biodiversiteit? En wat te doen met al die fanatieke wandelaars? Als trotse eigenaar van een natuurterrein wil je de kwaliteit graag op orde houden – of liever nog: verbeteren. Daar heb je kennis voor nodig: van misschien wel heel specifieke, zeldzame soorten, de juiste maatregelen in het juiste seizoen of subsidieregelingen. De Bosgroepen combineren kennis van de inhoud met een lokale, persoonlijke aanpak.

Elke terreineigenaar wil het beste voor zijn terrein, maar ook wet- en regelgeving stelt allerlei verplichtingen aan de kwaliteit. Dat luistert heel nauw: zijn de juiste vegetatiestructuren aanwezig, zien we de gewenste soorten? Natuur neemt bovendien haar tijd en ontwikkelingen kunnen lang doorwerken.

Specialisten van de Bosgroepen weten: goed natuurbeheer vraagt om een vinger aan de pols. Zo kunnen we tijdig signaleren of extra maatregelen nodig zijn. Daarna ontzorgen we graag bij de juiste maatregelen: of het nou gaat om sloten dempen tegen verdroging, omvorming naar natuurlijk en structuurrijk bos, of plaggen en maaien voor essentiële verschraling.

Alles wat nodig is voor meer natuurkwaliteit

Terreineigenaren kunnen bij de Bosgroepen terecht voor:

  • een visie of beheerplan;
  • (ecologisch) advies over natuurherstel of -ontwikkeling;
  • uitvoering en aanbesteding;
  • subsidieaanvragen;
  • kartering en monitoring; in kaart brengen van de natuurwaarden in een gebied;
  • advies over cultuurhistorie en recreatie.

We kijken altijd over de grens

Natuur houdt zich niet aan de grenzen van een terrein, zelfs niet als er een groot hek omheen staat. Wordt een terrein omsloten door andere natuurterreinen of ligt het in landbouwgebied? Hoe lopen waterstromen? Allemaal omstandigheden die van invloed zijn op de kansen en ontwikkelingen van een gebied. De Bosgroepen kijken daarom altijd naar het landschap in zijn geheel. Daarbij letten we ook op kansen voor samenwerking met omliggende terreineigenaren. Vaak levert dit niet alleen ecologische winst op, maar zorgt het ook voor een positiever financieel plaatje.

Thuis in subsidieland, wet- en regelgeving

De Bosgroepen zijn thuis in wet- en regelgeving. Dat is niet alleen van belang om te kunnen voldoen aan de regels die gelden voor natuurbeheer, zoals subsidievoorwaarden, geldende gedragscodes, de steeds veranderende stikstofwetgeving en de eisen van Natura 2000. Ook kunnen we onze leden ontzorgen bij een NSW-rangschikking of subsidies aanvragen. Meer informatie over de SNL-subsidie leest u op de speciale SNL-pagina.
De Bosgroepen werken altijd volgens de geldende Gedragscode soortenbescherming bosbeheer en de Gedragscode natuurbeheer.

Meer weten?

Benieuwd wat de Bosgroepen in uw situatie kunnen betekenen? Neem contact op met de Bosgroep van uw regio of vraag een offerte aan.

Een aantal diensten uitgelicht

Natuurherstel en -ontwikkeling

Door bijvoorbeeld verdroging of een teveel aan stikstof is regulier beheer niet altijd voldoende. Beheerders kunnen niet om natuurherstel en -ontwikkeling heen. De Bosgroepen kunnen deze herstelmaatregelen uitvoeren. We hebben veel ervaring met verschraling van heideterreinen en grasland door bijvoorbeeld plaggen, maaien en begrazing. Daarnaast zijn we thuis in de meer ingrijpende inrichtingsmaatregelen: denk aan sloten dempen om het hydrologisch systeem te herstellen of de omvorming van bos naar een meer natuurlijk, structuurrijk en divers ecosysteem.

Landschappen lezen met een LESA

Wat er kan groeien en bloeien op een natuurterrein is afhankelijk van veel factoren. Van grondwaterstromen tot bodemsamenstelling en voormalig grondgebruik. Die factoren beperken zich dus niet tot het eigen terrein en ook niet tot de huidige tijd: het hele landschap en diens geschiedenis heeft invloed op de lokale kansen en knelpunten.

Met een landschaps-ecologische systeemanalyse (LESA) nemen we dat hele landschap onder de loep. We kijken naar de bodem, het watersysteem en de vegetatie, en hoe deze veranderden door de tijd. Door het hele landschap in beeld te brengen, en te bekijken hoe een gebied zich verhoudt tot zijn omgeving, kunnen maatregelen veel effectiever worden ingezet.

Zie ook: Landschappen lezen met de LESA

Monitoring: Meten is weten

Om te bepalen of de natuurkwaliteit van een gebied vooruit of achteruit gaat is het belangrijk de natuurwaarden van een gebied te monitoren. Soms is die monitoring zelfs verplicht, bijvoorbeeld als een terreineigenaar SNL-subsidie ontvangt. Door meer zicht krijgen op de (ontwikkelingen in) natuurkwaliteit kun je effectiever bijsturen wanneer nodig.

Monitoring richt zich vaak op specifieke soortgroepen, zoals flora, vogels, vlinders en libellen of amfibieën en reptielen. In bosgebieden kunnen we ook de bosstructuur in kaart brengen, om zo de ontwikkeling van een bos te kunnen volgen.

Dankzij ons netwerk hebben we altijd de juiste deskundige paraat, ook als we zelf niet voldoende kennis hebben van bepaalde soortgroepen. Regelmatig schakelen we ook lokale vrijwilligers in met veel kennis van het gebied.

Contactpersonen/Coördinatoren Monitoring

Zie ook: Monitoring brengt natuurwaarden in kaart én ecologen op bijzondere plekken

Cultuurhistorie en recreatie: Identiteit en karakter

Goed beheer gaat verder dan kijken naar biodiversiteit of houtopbrengst. Ook denken over landschap, cultuurhistorie en recreatie horen daarbij. Elementen als grafheuvels en pingo’s vertellen over het ontstaan van het landschap. Bomenrijen, lanen en houtwallen zorgen voor kleur en vertellen over vroeger. Ze geven een gebied identiteit en karakter. De Bosgroepen gaan zorgvuldig en deskundig om met deze waardevolle elementen: samen met beheerders kijken we hoe ze mooi behouden en zichtbaar blijven in het landschap.

Daarnaast kunnen we meedenken over het in goede banen leiden van recreatie: denk aan zonering, toegankelijkheid, informatievoorziening en routestructuren.

Toevoeging van steenmeel/bodemverbeteraars

In Nederland hebben we veelal te maken met arme, verzuurde bodems. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. Om onze bossen en natuurgebieden te behouden en te koesteren voor de toekomst, is het essentieel dat er bodemherstel plaatsvindt. Het toevoegen van mineralen (via steenmeel) is dan een waardevolle maatregel. Het creëren van een goede balans in de bodem is namelijk de basis van het herstelproces. De Bosgroepen hebben inmiddels positieve ervaringen met het toevoegen van steenmeel bij bodemherstel, vandaar dat we dit binnen verschillende projecten toepassen, naast andere maatregelen.
Ook met schelpgruis (bekalking) hebben we ervaring.
Zie ook: Veelgestelde vragen over verspreiding van steenmeel in bos en natuur

Knikkend nagelkruid - Jaap Bouwman
oranjetipje
monitoring
juffer
ecoloog monitoring vacature libelle
Vogelkers - prunus en heide
harm kuil lesa
ven - poel
landschapselementen heggen - ooij
Van heideherstel of het schonen van een ven tot het inventariseren van bijzondere soorten en de uitvoering van een 'LESA'.