FSC®-certificering via de Bosgroepen

terug

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council® staat garant voor aantoonbaar duurzaam bosbeheer. Het hout dat uit deze bossen geoogst wordt, mag met het FSC-keurmerk verkocht worden. Eigenaren die FSC-gecertificeerd zijn, voldoen aan de 10 principes voor goed bosbeheer. Deze principes hebben niet alleen betrekking op ecologische aspecten, maar ook op economische en sociale aspecten. De 10 principes zijn uitgewerkt in een internationale FSC-standaard en de Nederlandse bosstandaard voor FSC.

Unie van Bosgroepen groepscertificaathouder FSC

De Unie van Bosgroepen is houder van een FSC®-certificaat (CU-FM/COC-011833). Dit is een certificaat voor groepscertificering. Boseigenaren met houtproductie als onderdeel van het beheer, die graag het FSC-keurmerk willen dragen, kunnen bij de Unie van Bosgroepen terecht. Een boseigenaar kan individueel FSC-certificering aanvragen, maar voor kleine boseigenaren is dit vaak niet haalbaar. Daarom biedt FSC de mogelijkheid tot groepscertificering. Voor een aantal principes en criteria hoeft elk groepslid niet individueel te voldoen, maar wordt de groep als geheel beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan het aandeel inheems en gemengd bos. Groepscertificering heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor certificering lager zijn. In onze FSC-groep zorgt de Unie van Bosgroepen bovendien voor een goede belangenbehartiging voor alle deelnemers.

Werkwijze FSC-groep

Ieder jaar voeren we audits uit bij een aantal leden. Welke leden dit zijn, wordt met een aselecte steekproef bepaald. Een audit bestaat uit een controle van een aantal administratieve zaken en een veldbezoek. Voor eventuele tekortkomingen worden corrigerende maatregelen voorgeschreven die binnen een bepaalde termijn uitgevoerd moeten worden. De certificeerder van de Unie van Bosgroepen, die de audits uitvoert, is Control Union Certifications te Zwolle.
Daarnaast werken we met een communicatie- en opleidingsplan. Elk jaar kijken we welke onderwerpen actueel zijn. Deze onderwerpen komen dan terug in onze nieuwsbrieven en in de jaarlijkse FSC-training. Deelnemers aan de FSC-Groepscertificering dienen jaarlijks een verslag aan te leveren van de beheerwerkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd in het bos en de houtoogst die is gerealiseerd. Hiervoor hanteren wij een standaard vragenlijst. Deze vragenlijst sturen wij jaarlijks digitaal toe aan onze FSC-leden.

Lidmaatschap

Leden van de Bosgroepen kunnen ook deelnemen aan de FSC-groepscertificering. Op dit moment hebben wij 77 FSC-groepsleden. Groepsleden betalen voor deelname een jaarlijkse bijdrage aan de Unie van Bosgroepen. Deze bijdrage dekt de kosten van administratie en van de jaarlijkse controles. De hoogte van de bijdrage hangt af van de omvang van het te certificeren bosbezit. De contributie wordt als volgt berekend:

  • Voor bezittingen t/m 50 ha: € 125 per jaar.
  • Voor bezittingen groter dan 50 ha: € 315, plus € 2,30 per ha voor hectare 51 t/m 100 en € 1,75 per ha voor hectare 101 t/m 750 per jaar.

Contact

Neem voor vragen over of deelname aan het FSC-groepscertificaat van de Bosgroepen contact op met de contactpersoon van de betreffende Bosgroep:

Meer informatie en relevante documenten

Artikelen