Coöperatie

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland is een onafhankelijke non-profit organisatie van- en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. We hebben 458 leden waarvoor we duurzaam bos & natuur beheren en ontwikkelen. We staan naast onze leden met inhoudelijk advies, visievorming, subsidieverwerving, werkvoorbereiding en/of toezicht op werkzaamheden in bos en natuur. Onze kracht zit hem in de combinatie van specialistische vakkennis en expertise én de ervaring om de ambities in het terrein ook te kunnen realiseren. We stimuleren samenwerking tussen leden en organiseren tal van activiteiten om kennis te delen met eigenaren, beheerders en andere betrokken partijen. Al jaren is er een intensieve en vruchtbare samenwerking met de verschillende provincies en (leden van) Bosgroep Zuid Nederland.

Leden

Er zijn 458 leden aangesloten. Dit zijn onder andere gemeenten, particulieren, stichtingen, natuurbeschermingsorganisaties en waterleidingmaatschappijen. Samen hebben deze leden in Zuid-Nederland ruim 43.000 hectare bos en natuur. Als we de terreinbeherende organisaties die ook lid zijn van Bosgroep Zuid Nederland daarbij optellen, komt het totaal aantal hectares op zo’n 142.000 hectare uit.

Werkorganisatie van de Bosgroep

De Bosgroep is inzetbaar op alle onderdelen van het beheer: van visievorming en advies tot subsidieaanvragen, planning en uiteindelijk de uitvoering in het veld. De werkorganisatie van de Bosgroep is het hart van de coöperatie en ondersteunt haar leden door middel van diverse diensten. Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor een financieel tekort of voor de overeenkomsten die de werkorganisatie van de coöperatie sluit. De werkorganisatie en de Raad van Toezicht heeft, in afstemming met de Algemene Ledenvergadering, met ingang van 2018 speerpunten benoemd voor de komende jaren om haar dienstverlening te verbeteren:

Speerpunten 2018 en daarna:

  • Duurzaamheid binnen Bosgroep Zuid Nederland en haar leveranciers ten behoeve van haar leden.
  • Kennisontwikkeling en kennisborging van bos en natuur voor medewerkers en leden van de Bosgroep Zuid Nederland.
  • Inhoud geven aan de vermaatschappelijking van bos en natuur. De koppeling van het sociale aan het groene domein: social return.
  • Verbetering van (o.a. de beschikbaarheid) van GEO-informatie voor leden

Controle en toezicht op het beleid van de directeur en het functioneren van de werkorganisatie gebeurt door de Raad van Toezicht. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering, deze vergadering vindt twee maal per jaar plaats. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. Data worden aangekondigd via de nieuwsbrief en via deze website.