Herstel natuur en biodiversiteit via POP3 projecten

Publicatiedatum: 17 mei 2018

Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk, doordat er teveel stikstof in terecht komt. Dat noemen we ook wel stikstofdepositie. Het overschot aan stikstof heeft forse en complexe gevolgen voor bos en heide. Bodem en grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem. Dit soort ontwikkelingen tast de leefgebieden van de Brabantse flora en fauna behoorlijk aan. Veel plantensoorten hebben last van de stikstofdepositie en verdwijnen. Vegetaties worden daardoor steeds eentoniger. We zien een afname van de voortplantingsgelegenheid en de kwantiteit en kwaliteit van voedselplanten, wat vervolgens ook weer automatisch gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van prooidier- en gastheersoorten. Ongewenste ontwikkelingen die we graag een halt toe willen roepen.

Ontwikkelen, verduurzamen en innoveren

De problematiek vindt zijn oorsprong voor een belangrijk deel in de industrie, het verkeer en de landbouw. Om de agrarische sector in Nederland te ontwikkelen en verduurzamen, is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is opgesteld. Een Europees programma, waar ook de provincie Brabant fors op inzet. We dienden verschillende projecten in om aan de slag te kunnen in een aantal gebieden van onze leden. Dat resulteerde in een subsidie van 6 miljoen euro! Inmiddels is POP3 van start gegaan en staan er allerlei projecten klaar om samen met onze leden uit te rollen.

Het gaat om de volgende POP3 projecten:

  1. Herstel Natuur en Biodiversiteit op de Maashorst en omgeving;
  2. Herstel Natuur en Biodiversiteit in omgeving Oirschotse heide en Beerzedal én Groote heide;
  3. Herstel Natuur en Biodiversiteit in omgeving de Kempen;
  4. Herstel Natuur en Biodiversiteit in omgeving Regte heide;
  5. Herstel Natuur en Biodiversiteit op de omgeving Strabrechtse heide en Beuven.
  6. Hydrologisch herstel natuurterreinen omgeving Zoeksche Loop, de Tachtig Bunder en de Reten
  7. Herstel Natuur en Biodiversiteit diverse vennen: Turfven, Schapengracht en Gorp en Roovert

Het doel van deze projecten

Met de inzet van verschillende maatregelen willen we het volgende bereiken:

  • Stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit als gevolg van stikstofemissies uit de landbouw;
  • Duurzaam herstellen van de bos- en heideterreinen;
  • Verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie waardoor de biodiversiteit weer kan toenemen.

Detailinformatie per project

Ieder project heeft een eigen pagina, waar precies te vinden is wat er voor dat project wanneer op de planning staat en met welke maatregelen we de verschillende doelen willen realiseren.

De POP3 projecten worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!

labels:

gerelateerd