Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Mooie start van de lente voor natuurgebied de Zumpe dankzij natte wintermaanden

De afgelopen maanden is er zoveel regen gevallen dat natuurgebied de Zumpe bij Doetinchem er flink nat bij ligt. De hydrologische maatregelen die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, werpen hun vruchten af. Het water, zowel kwel als hemelwater, wordt goed vastgehouden in het elzenbroekbos, in de teruggebrachte natuurlijke meander, en op andere plekken in het gebied.

Bosgroepenbrede beheerevaluatie en teamdag SNL

Deze week vond onze jaarlijkse beheerevaluatie plaats. Dit doen we op grond van de gegevens uit de SNL-monitoring en de uitgevoerde veldcontroles bij onze SNL-leden. Uit de veldcontroles moet blijken of de leden het beheertype waarvoor zij subsidie krijgen in stand houden, en of het terrein is opengesteld voor recreatie. Dit jaar zijn ruim 5500 beheereenheden bezocht door onze ecologen en bosbeheerders. We zijn blij te kunnen vaststellen dat op het merendeel van de terreinen het beheer en de openstelling in orde is.

Landschap doorgronden met de middelen van nu

In het Vakblad Natuur Bos Landschap van afgelopen januari staat een artikel van de hand van onze landschapsecologen Harm Smeenge en Ariet Kieskamp, samen met een aantal partners. Ze namen het Drentsche Aa-systeem als voorbeeld van hoe onderzoeksmethoden kunnen helpen gewenste functies op de juiste plek in het landschap te laten landen.

Nieuwe website voor de Bosgroepen

Het werd tijd, en het is zover! De Bosgroepen hebben een nieuwe website. Vernieuwd, herzien, opgefrist, compacter en daarmee ook gebruiksvriendelijker. De website blijft uiteraard in ontwikkeling.

Even voorstellen: twee nieuwe medewerkers

Afgelopen maand zijn twee nieuwe medewerkers bij Bosgroep Midden Nederland gestart. Mirjam Melman en Sarah van der Vlist versterken ons ecologenteam als Junior Ecoloog. Mirjam gaat zich vooral bezig houden met monitoring en Sarah met zogenaamde LESA's; landschapsecologische systeemanalyses. Ze stellen zich graag even voor!

De Levende Natuur themanummer Bossen met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

De eco-regeling van het GLB in relatie tot SNL

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen eigenaren van agrarische gronden tussen 1 maart en 15 mei 2023 een eco-regeling aanvragen. Met de eco-regeling beloont de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 'toekomstbestendig boeren'. In sommige gevallen kunnen ook (gepachte) natuurgraslanden en landschapselementen opgevoerd worden in deze eco-regeling. Omdat de subsidieregeling SNL en deze eco-regeling los van elkaar worden uitgevoerd, kunnen zowel terreinbeheerder (eigenaar) als pachter (gebruiker) voor vergelijkbare activiteiten op eenzelfde terrein subsidie aanvragen, respectievelijk SNL en de eco-regeling. Deze cumulatie is NIET toegestaan voor zover beide regelingen dezelfde kosten vergoeden.

Programma-aanvragen voor Gelderse leden goedgekeurd

Afgelopen maand zijn onze programma-aanvragen 'Revitalisering bos buiten Natura 2000' en 'Verwijderen invasieve exoten' door de provincie Gelderland goedgekeurd. Vanuit deze programma's kunnen we bij veel Gelderse leden maatregelen uitvoeren. Het gaat om aanplant van inheemse boom- en struiksoorten, hydrologische maatregelen en maatregelen om invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Organisatieontwikkelingen: herstructurering regiobeheer

De regioteams van Bosgroep Midden Nederland, die de leden ondersteunen met beheer en advies, worden vanaf dit voorjaar anders georganiseerd. Alle beheeractiviteiten worden samengebracht in één beheerteam, met één Teammanager aan het hoofd. Daaronder komen drie deelregio’s; ‘Utrecht, Noord- en Zuid-Holland’, ‘Veluwe en Flevopolder’ en ‘Achterhoek, IJsselvallei en Rijk van Nijmegen/Betuwe’. Dit is de regio-indeling die een aantal jaren geleden ook werd gehanteerd.

Bos van Kolham: van spookbos naar duurzaam gemengd bos

Bij het Groningse Kolham zijn de afgelopen weken duizenden bomen geplant in een voormalig sparrenbos. Net als veel andere bossen met een monocultuur van fijnspar was het in slechte staat door droogte en aantasting. Na de noodzakelijke kap wordt dit een gemengd en toekomstbestendig bos. Een prachtig project waarin veel partijen samenwerken, met en voor beheerder Vereniging Dorpsbelangen Kolham.