Ga naar de startpagina
Bosgroep Midden Nederland
terug
Vochtig hakhout_Gerven Elzenbroek met stijve zegge

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het Utrechts Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het Utrechtse Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. In beide gebieden liggen kansen om natte en vochtige bossen te ontwikkelen die internationaal van betekenis kunnen zijn. Het onderzoeksrapport is donderdag 16 juli aangeboden aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht en dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Om de klimaatdoelen te behalen wil de rijksoverheid dat in 2030 het bosareaal in Nederland met 10% is toegenomen. Utrechts Landschap heeft de mogelijkheden laten onderzoeken voor nieuw soortenrijk klimaatbos in het Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. Tijdens het onderzoek hebben de Bosgroepen een methode ontwikkeld die in de rest van Nederland gebruikt kan worden om geschikte boslocaties te verkennen. Het onderzoek is gefinancierd vanuit de Klimaatenvelop door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

“Dijkgraaf Jeroen Haan: Deze methode levert een nuttige inhoudelijke bouwsteen in gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in overgangsgebieden tussen natuur en landbouw.”

Kansen in Utrecht

In de provincie Utrecht liggen kansen voor natte en vochtige bostypes die van oorsprong bij ons laagland horen, maar nog maar heel weinig in Nederland voorkomen.

In het Kromme Rijngebied liggen kansen voor rivierbegeleidend bos. Dit type bos groeit snel door de voedselrijke kleigrond en zal op korte termijn relatief veel CO₂ opslaan. Het bos is goed bestand tegen ziekten en plagen en heeft een hoge biodiversiteit.

Door in het Veenweidegebied het waterpeil op sommige plaatsen te verhogen, kan de uitstoot van CO₂ door veenoxidatie sterk worden verlaagd. Op deze plekken kan elzenbroekbos, ruigt-elzenbos, vochtig en droog essen-iepenbos ontstaan. Dit natte bos groeit langzamer en onder moeilijkere omstandigheden, dus de bomen worden minder oud. Het neemt wel CO₂ op, maar minder dan de rivierbossen.

De natte en vochtige bossen bieden in beide regio’s goede mogelijkheden om water vast te houden. Ze zijn hierdoor beter bestand tegen langere periodes van droogte, kunnen als spons functioneren en zijn klimaatbestendig. Het nieuwe bos zorgt bovendien voor een aantrekkelijker en gezondere leefomgeving.

“Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: Dit rapport komt op een heel goed moment. Bos leeft bij de inwoners van Utrecht, en de provincie staat op het punt om strategisch bosbeleid te gaan ontwikkelen.”

Rapport

Het onderzoek naar soortenrijk klimaatbos is uitgevoerd door de Bosgroep Midden Nederland in opdracht van Utrechts Landschap. Het rapport is te downloaden via deze link.

Toekomstbeeld kliamaatbos
Toekomstbeeld van een klimaatbos langs de Kromme Rijn en Oude Rijn (©Utrechts Landschap)