Hydrologische maatregelen

terug
Mooie start van de lente voor natuurgebied de Zumpe dankzij natte wintermaanden

De afgelopen maanden is er zoveel regen gevallen dat natuurgebied de Zumpe bij Doetinchem er flink nat bij ligt. De hydrologische maatregelen die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, werpen hun vruchten af. Het water, zowel kwel als hemelwater, wordt goed vastgehouden in het elzenbroekbos, in de teruggebrachte natuurlijke meander, en op andere plekken in het gebied.

broekbos
De Levende Natuur themanummer Bossen met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

header uitkapbeheer
Hydrologische herstelmaatregelen landgoed Het Waarrecht (Buurserzand)

Op landgoed Het Waarrecht, van één van onze leden, zijn in het kader van natuurherstel in en om het Natura 2000-gebied Buurserzand hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. De plannen voor de maatregelen zijn gemaakt door Antea Group in opdracht van het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Zo ook de uitvoeringsbegeleiding, met de Bosgroep als toezichthouder. Een mooie samenwerking met mooie resultaten!

Buurserzand
Nieuwe waterberging en natuur Landgoed de Hulst beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op het particuliere landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt op de stuwwal van Oldenzaal, tegen de Tankenberg aan. Dit betekent dat er een groot natuurlijk verval in het landschap zit. Nieuwgevormde retentieweides bufferen water om overlast benedenstrooms te voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het project Water Collectief Twente.

landgoed de hulst - werk
Hydrologisch herstel Zwartven: kansen voor zeldzame dieren en planten

Het Zwartven in Boswachterij Sint Anthonis heeft erg veel last van verdroging. Het ven staat regelmatig zonder water. Dat is een serieuze bedreiging voor de waardevolle planten en dieren die hiervan afhankelijk zijn. Nazomer 2022 starten er werkzaamheden die het ven helpen herstellen.

Zwartven wikimedia
Herstel leembos Wijboschbroek

Veel leembossen in Noord-Brabant hebben het moeilijk door verdroging, verzuring en eutrofiëring, ook wel vermesting genoemd. De oorzaken zijn vooral te vinden in een intensief ontwateringsstelsel en de forse stikstofdepositie. Deze problemen gelden ook voor het leembos Wijboschbroek in gemeente Meierijstad. Steeds meer planten en dieren die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al verdwenen. Om dit aan te pakken, start eigenaar Staatsbosbeheer samen met Bosgroep Zuid Nederland een pilotproject, om het zuidelijk deel van Wijboschbroek te herstellen en toekomstbestendig te maken.

leembossen-boskant
Bronherstel hoog op de helling van de Tankenberg

Op de hoogste heuvel van Overijssel, de Tankenberg, zijn maatregelen getroffen om verdroging van de bron in dit Natura 2000-gebied tegen te gaan. Bronloopjes zijn vrijgemaakt van ruige begroeiing en zijn ondieper gemaakt.

tankenberg bronherstel