terug
header uitkapbeheer

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen. Het nummer geeft een mooi overzicht van recent onderzoek in allerlei bostypen. De artikelen waar wij aan meegewerkt hebben, zijn te downloaden (klik op de titel) en te lezen via deze pagina. Het gaat om Strategie biodiverse bossen op landbouwgronden, Insectenrijkdom in de Brabantse boomkronen, Ingeburgerde bomen in klimaatslim bos en Hydrologisch herstel leembossen in Noord-Brabant. Bart Nyssen en Maaike de Graaf (Bosgroep Zuid Nederland) maakten deel uit van de themaredactie.

Redactioneel (voorwoord): Slijpsteen voor het denken over bossen
Maaike de Graaf, Jan den Ouden, Bart Nyssen, Jan van Uytvanck, Rob Buiter & Koos Dijksterhuis

Hydrologisch herstel leembossen in Noord-Brabant
Rob van der Burg, Louisse Franssen, André Jansen en Dirkje Verhoeven
De Noord-Brabantse leembossen behoren tot Nederlands soortenrijkste bossen. Ontwatering en aanleg van rabatten – dammen van aarden, afgewisseld met ontwateringsgreppels – hebben echter geleid tot kwaliteitsverlies en achteruitgang van de floristische rijkdom. Herstelmaatregelen kennen risico’s, zoals bossterfte en vernietiging van relictpopulaties van zeldzame soorten. Tegelijkertijd zijn maatregelen noodzakelijk om diezelfde relictpopulaties te behouden en de natuurkwaliteit van de bossen te herstellen. Uit onze onderzoeken en herstelpilots blijkt herstel van de lokale waterhuishouding mogelijk door maatregelen zoals het dempen van sloten en het egaliseren van rabatten. De maatregelen zorgen voor nattere omstandigheden en herstel van de geleidelijke gradiënten die de basis vormen voor herstel.

Ingeburgerde bomen in klimaatslim bos
Bart Nyssen, Jan den Ouden, Etiënne Thomassen, Kris Verheyen en Bart Muys
Met ‘klimaatslim bosbeheer’ proberen beheerders de soortenrijkdom en ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging en houtproductie, te behouden of te versterken in een veranderend klimaat. In dat klimaatslimme beheer verdienen ‘ingeburgerde’ boomsoorten extra aandacht. Vaak worden die als tweederangs bomen beschouwd, die weinig bijdragen aan het functioneren van het bos. Recent onderzoek toont aan dat zij wel degelijk een rol kunnen spelen in de klimaatadaptatie van bossen. Misschien kunnen we beter de vooroordelen achter ons laten en de ingeburgerde soorten slim benutten in plaats van te bestrijden.

Insectenrijkdom in de Brabantse boomkronen
Fabian Meijer, Jaap Bouwman, Tim Faassen en Jinze Noordijk
Tropische bossen herbergen een grote soortenrijkdom in hun kronen. Hoe zit dat in onze gematigde bossen? Het kronendak is in Nederland nog een blinde vlek en blijft buiten beeld bij beheerders en beleidsmakers: reden genoeg voor een verkennend onderzoek. In De Kaaistoep nabij Tilburg hebben we geleedpotigen onderzocht op drie verschillende boomsoorten (grove den, zomereik en winterlinde). Boomkronen blijken heel eigen leefgebieden te vormen waarbij alle bemonsterde boomsoorten een bijdrage leveren aan de soortenrijkdom in het bos. Het gegeven dat in een jong, zestigjarig bos – en in een gebied waar al 25 jaar lang insectenonderzoek wordt uitgevoerd – toch 31 nieuwe soorten voor de regio zijn vastgesteld, onderstreept hoe weinig er nog bekend is van deze biotoop in Nederland.

Strategie biodiverse bossen op landbouwgronden
Leon van den Berg, Maaike de Graaf, Emiel Brouwer, Jaap Bloem en Lander Baeten
Een deel van het nieuwe bos uit de Bossenstrategie moet worden aangelegd op voormalige landbouwgrond. Om te leren van ‘de erfenissen van voormalige landbouwgebruik’ zijn 64 bosopstanden op droge zandgronden onderzocht, alle na 1970 aangelegd. De opstanden laten een grote variatie aan bostypen zien: van monotone en dichte fijnsparbossen met een rijke mos- en paddenstoelendiversiteit tot open en zeer gevarieerde loofbossen met hogere diversiteit aan flora. Door het landbouwverleden ontbreekt echter nagenoeg altijd variatie in bodemreliëf. Als gevolg van bemesting zijn de voormalige landbouwbodems rijk aan fosfor en door bekalking goed gebufferd. Vooral deze buffering biedt kansen. De diversiteit in de vegetatie is lager in zuurdere bossen (beuk, fijnspar) dan in gebufferde bossen. Bij bosaanleg is het behoud van de buffering in de bodem positief voor de vegetatie. De resultaten van dit onderzoek bieden de beheerder handvatten voor aanplant van bos op landbouwgrond.

Met dank aan De Levende Natuur voor de pdf-versies van de artikelen.

De levende natuur - themanummer bossen