terug
Buurserzand

Op landgoed Het Waarrecht, van één van onze leden, zijn in het kader van natuurherstel in en om het Natura 2000-gebied Buurserzand hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. De plannen voor de maatregelen zijn gemaakt door Antea Group in opdracht van het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Zo ook de uitvoeringsbegeleiding, met Bosgroep Noord-Oost Nederland als toezichthouder. Een mooie samenwerking met mooie resultaten!

Maatregelen Buurserzand

Landgoed Het Waarrecht ligt tegen het Buurserzand aan en valt gedeeltelijk onder Natura 2000. Een uitgebreid Buurserzand-project waar veel partijen bij betrokken zijn (o.a. Natuurmonumenten en gemeente Haaksbergen), is voornamelijk gericht op de waterhuishouding in het gebied. Genomen maatregelen zijn onder andere het dempen en verondiepen van sloten in het gebied.

Op landgoed Het Waarrecht lopen de Biesheuvelleiding en Hagmolenbeek, die vanuit het Buurserzand Natura 2000-natuurherstelproject zijn verondiept. Dit moet meer tegendruk geven aan het grondwater waardoor er minder water uit de omgeving wordt onttrokken. Het uiteindelijke doel is de aanwezige bossen en (vochtige) heide te voorzien van meer grondwater in droge periodes. Afvoercapaciteit voor de landbouw in de wintermaanden, en langer vasthouden van water voor de natuur in de zomer. De Bosgroep heeft bij dit project toezicht gehouden op de uitvoering, die werd gedaan door aannemer Baks.

Interne maatregelen

De interne maatregelen op het landgoed behelsden herstel van natuur en uitbreiding van vochtige heide / wilde gagel door het terugzetten van de bosranden en plagwerkzaamheden. De Bosgroep maakte hiervoor een inrichtingsplan en werkomschrijving en deed de uitvoeringsbegeleiding.

Buurserzand verondieping beek
Verondieping van de beek is één van de maatregelen op het landgoed. Daarnaast zijn er stuwen en duikers aangebracht (hoofdfoto).