terug
jonge-aanplant-Belgische-kempen-eco2eco-scaled

Er liggen grote opgaven in de Nederlandse bossen wat betreft bosuitbreiding en het klimaatbestendiger maken van de bossen. Ook onze leden zijn hier met veel passie en inzet mee bezig, alhoewel de financiering nog vaak een hobbel is. Naast overheidssteun in de vorm van verschillende subsidies, zijn er ook steeds meer bedrijven die een steentje willen bijdragen. De Bosgroepen kunnen helpen om boseigenaar en private financier (bedrijven) bij elkaar te brengen.

De Bosgroepen werken, samen met leden en collega-organisaties/partners, hard aan het (klimaat)robuuster maken van bossen. Dit doen we met een palet aan maatregelen die we in het dagelijks beheer en via innovatieve projecten en experimenten realiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van het aantal mengboomsoorten en het inplanten van open plekken met jonge bomen, zodat de bossen klimaatslim (toekomstbestendig) worden. Dit doen we bij voorkeur met zogenaamde rijkstrooiselsoorten, maar de exacte soortensamenstelling is een kwestie van maatwerk.

Overheidsfinanciering

Voor de financiering van deze projecten wordt vaak eerst gekeken naar overheden, omdat particuliere terreineigenaren dergelijke projecten meestal niet zelf kunnen financieren. SKNL (Kwaliteitsimpuls natuur en landschap) en SPUK (Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur) zijn voorbeelden van door de overheid gefinancierde regelingen die in verschillende provincies kansen bieden om toekomstbestendige bomen aan te planten. Niet alle provincies bieden echter deze mogelijkheden. Bovendien gelden hier vaak restricties voor de locatiekeuze, bijvoorbeeld dat het gelegen moet zijn binnen de Natura 2000-begrenzing) en/of de boomsoortenkeuze.

Private financiering

Een mooie aanvulling op deze overheidsregelingen zijn private financiers. Voordeel van het werken met private financiers is dat er meestal snel geschakeld kan worden, zonder uitgebreide papierstromen en met flexibele voorwaarden. Bosgroep Midden Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal pilots gedraaid met deze partijen en dit levert mooie resultaten op. Zo nemen we samen met Volker Wessels en FSC Nederland op drie locaties klimaatslimme maatregelen, waaronder aanplant van rijkstrooisel- en klimaatslimme soorten. Ook hebben we in een aantal FSC-gecertificeerde bossen extra bomen aangeplant, mede gefinancierd door een aantal bedrijven. De medewerkers van die bedrijven hielpen vaak zelf mee met de aanplant, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje. Een succes, daarom willen we dit de komende jaren verder uitbouwen.

Meer informatie

Heeft u open plekken in het bos, ontstaan door droogteschade, aantasting door insecten of ander onheil, die ingeplant moeten worden? Wilt u nieuw bos aanleggen, nieuwe soorten inbrengen of de menging vergroten? Neem dan contact op met uw regiomanager of contactpersoon bij de Bosgroep. Dan kijken wij welke mogelijkheden het beste aansluiten op uw wensen.