Natuurherstel & Ontwikkeling

Als u in uw terreinen last heeft van bijvoorbeeld verdroging, eutrofiëring, vergrassing of andere zaken, dan zijn er altijd maatregelen die genomen kunnen worden om de situatie te herstellen. De Bosgroepen kunnen u hierbij van dienst zijn en soms ook financiering regelen voor het uitvoeren van deze maatregelen. In veel gebieden is de afgelopen jaren gewerkt aan het tegengaan van verdroging door het hydrologisch systeem te herstellen, waarbij onder andere sloten verondiept of gedempt werden. Op sommige plekken zijn bosranden aangelegd of bomen geplant in het kader van de omvorming van bos naar meer natuurlijk en structuurrijk bos, met een diverse soortensamenstelling. Ook projecten gericht op verschraling van heide of grasland door maatregelen als plaggen, maaien of begrazing door schapen voeren wij regelmatig uit.

labels: ,