Werken aan natuurherstel in Brabant

4 maart 2014

Bosgroep Zuid Nederland is afgelopen najaar en winter bezig geweest met het realiseren van verschillende natuurbeheerprojecten, met name in de provincie Noord-Brabant. In veel gebieden is bijvoorbeeld gewerkt aan het tegengaan van verdroging door het hydrologisch systeem te herstellen, waarbij onder andere sloten verondiept of gedempt werden. Op sommige plekken zijn bosranden aangelegd of bomen geplant in het kader van de omvorming van bos naar meer natuurlijk en structuurrijk bos, met een diverse soortensamenstelling. Ook hebben we projecten waarbij we verschraling nastreven door plaggen, maaien of begrazing door schapen. De afronding van deze projecten zal veelal komend uitvoeringsseizoen plaatsvinden.

Op dit moment zijn we druk bezig met het voorbereiden van weer bijna 30 nieuwe aanvragen zodat we de komende drie jaar ook weer verder kunnen werken aan het herstel van de Brabantse natuurgebieden.

labels: , , ,

gerelateerd