Waterlandgoedvisie voor Singraven

22 oktober 2014

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk met water verbonden landgoed Singraven in Twente. Deze visie geeft helderheid over waar welke functie een plek krijgt op het landgoed en welke waterhuishouding daar bij hoort. De visie vormt daarmee de basis voor een duurzame ontwikkeling van het waterlandgoed Singraven.

Op landgoed Singraven kunnen water en cultuurhistorie zeer intens beleefd worden. De Dinkel vormt letterlijk de levensader van het landgoed en heeft de wijze waarop het landgoed zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen in belangrijke mate beïnvloed. Het landgoed en het waterschap willen de handen ineen slaan om het waterlandgoed te versterken en te ontwikkelen. De veelheid aan verschillende functies op het landgoed (natuur, landbouw, houtproductie, wonen, recreatie) in combinatie met een natuurlijker (water)beheer vormen de uitdaging voor de toekomst. De waterlandgoedvisie legt hiervoor een basis.

In de visie is aangegeven waar verschillende functies een plek krijgen. De verschillende functies die in de visie terugkomen zijn productiebos, natuurbos, landbouw, natuurlijke graslanden en bebouwing. De visie is gevat in een kaart van het landgoed met een toelichting op de legenda. Deze toelichting op de legenda bestaat uit sprekende foto’s van de gewenste functies met een korte omschrijving. Hierbij zijn ook de gewenste waterstanden aangegeven. De visie is hiermee bijzonder makkelijk leesbaar geworden en vooral ook praktisch toepasbaar voor zowel het landgoed als het waterschap. Vanuit de visie kunnen nu gericht projecten worden uitgewerkt om het landgoed daadwerkelijk toekomstbestendig te maken. Als basis voor de visie hebben de Bosgroepen samen met het waterschap een uitgebreide, hydrologische systeemanalyse uitgevoerd.

Op dit moment ligt de visie voor aan de besturen van Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen.

labels: , , , , , ,

gerelateerd