Versterking natuur en landschap in De Zumpe

Veldbezoek bij de bestuurlijke aftrap voor De Zumpe

10 maart 2014

Provincie Gelderland en gemeente Doetinchem slaan de handen ineen om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken. Aan de hand van een nieuw inrichtingsplan wordt De Zumpe uitgebreid tot een natuurgebied van maximaal 120 ha. De Bosgroepen gaan de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van de opdracht van de provincie. Deze opdracht is op 5 maart officieel van start gegaan met een ‘bestuurlijke aftrap’.

Provincie Gelderland is sinds kort verantwoordelijk voor het natuurbeheer en voor de afronding van het Gelders Natuurnetwerk. Hieronder valt het realiseren van nieuwe natuur, zoals bij het afronden van het natuurgebied De Zumpe. Provincie Gelderland verleent nu de gemeente opdracht om samen met betrokken organisaties een inrichtingsplan en uitvoeringsovereenkomst voor het natuurgebied De Zumpe op te stellen. Voor de gemeente Doetinchem biedt deze opdracht de mogelijkheid om een slimme combinatie te maken met een nog aan te leggen oostelijke randweg. Er ontstaat zo een unieke kans om negatieve effecten van de aanleg van de weg te verzachten en een prachtig gebied aan de oostflank van de stad in te richten als toegankelijk natuurgebied. De huidige omvang van natuurgebied De Zumpe is 55ha. Hier komt maximaal 65 ha nieuwe natuur bij.

De aanleg van de oostelijke randweg brengt verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van natuur en natuurcompensatie. De gemeente is enerzijds verplicht voor een goede landschappelijke inbedding te zorgen, maar wil de natuur en het landschap ook versterken. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan de vormgeving van natuurpark oostelijke randweg. De provincie heeft voor De Zumpe een beheerplan met diverse ambities opgesteld. De gemeente gaat samen met haar partners nu een inrichtingsplan en een uitvoeringsovereenkomst opstellen. Naast de Bosgroepen zijn ook Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer, de KNNV en een aantal particuliere grondeigenaren direct betrokken.

De Bosgroepen zijn al langer bij het beheer van de bos- en natuurgebieden van de gemeente Doetinchem betrokken. Specifiek voor de Zumpe is er in het verleden onderzoek gedaan naar de werking van het hydrologische systeem op landschapsschaal en naar mogelijkheden om dat systeem ter plekke te herstellen, als basis voor verdere natuurontwikkeling. Vanaf eind 2012 zijn de Bosgroepen direct betrokken geraakt bij het integrale herstel van de Zumpe, door een procesplan op te stellen, als basis voor de gebiedsregie door de gemeente. Op dit moment zijn de Bosgroepen belast met het opstellen van het inrichtingsplan en het organiseren van de financiering voor aankoop en inrichting van de uitbreiding met 65 ha. Daarna is de uitvoeringsfase gepland, waarin de Bosgroepen opnieuw een rol kunnen spelen.

Artikel uit de Gelderse Post over de Zumpe

labels: , ,

gerelateerd