Vernatting Zomerpolder van start

22 september 2016

Om de kalkminnende vegetatie een duwtje in de rug te geven, meer ruimte te creëren voor grutto, kievit, veldleeuwerik en kemphaan en tegelijkertijd de veraarding van het veen tegen te gaan, wordt de waterhuishouding van de Zomerpolder bij Beetsterzwaag geoptimaliseerd. De afgelopen weken is begonnen met de daarvoor noodzakelijke graafwerkzaamheden op de percelen langs de A7.

Waterhuishouding op orde

In het eerder opgestelde inrichtingsplan draait het om flexibel peilbeheer en snelle afvoer van zuur regenwater. Het waterpeil wordt dusdanig beheerd dat het kwalitatief goede grondwater lang tot net onder het maaiveld wordt gehouden. Alleen ten tijde van de maaiwerkzaamheden wordt het peil omlaag gebracht. De rillen langs de sloten in het landschap, ontstaan door het jarenlang schouwen, worden nu afgevlakt en er worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Ook komt er een fijnmazig, ondiep greppelstelsel op de langgerekte polderpercelen, om ervoor te zorgen dat het zure regenwater daadwerkelijk sneller wegvloeit.

Graafmachine doet het werk

De afgelopen weken kon men vanaf de A7 de graafmachines aan het werk zien, bezig met het afvlakken van de rillen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het graven van de ondiepe greppels.

labels: , , , ,

gerelateerd