Vegetatie op landgoed Kolland in kaart gebracht

12 november 2014

Bosgroep Midden-Nederland voerde dit voorjaar een vegetatiekartering uit op Landgoed Kolland om het gevoerde beheer te evalueren. De Touwtjesmossen blijken het ondanks verruiging van het hakhout goed te doen. Verdroging vormt daarentegen wel een probleem.

Landgoed Kolland ligt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een cultuurhistorisch zeer waardevolle landgoederenzone. Kleinschalige afwisseling van graslanden en vochtige tot natte bossen zijn kenmerkend. De bossen zijn van oudsher als hakhout beheerd. Essenhakhout is een bostype dat op Europese schaal zeldzaam is en dat een groot aantal paddenstoelen, mossen en korstmossen herbergt.

De landgoedeigenaar was benieuwd naar de resultaten van het gevoerde beheer en zoekt tevens naar aanknopingspunten om zijn beheer verder te evalueren. Daarom voerde Bosgroep Midden-Nederland dit voorjaar een vegetatiekartering uit. Daarbij is ook specifiek gekeken naar Touwtjesmosgemeenschappen. Epifyten als Touwtjesmos zijn fijnproevers en reageren bovengemiddeld snel op milieuveranderingen. Het voorkomen van Touwtjesmossen zegt dus iets over de (lokale) omstandigheden.

Een oriënterend onderzoek maakte al snel duidelijk dat fraai ontwikkelde hakhoutbossen op het landgoed worden afgewisseld met sterk verruigde percelen. Vooral in de Essenhakhoutbossen is de floristische rijkdom aan mossen hoog. Touwtjesmossen komen voor op stoven en er werd verondersteld dat deze mossen afhankelijk zijn van het cyclische beheer van hakhout. Verruiging van het hakhout zou dan desastreus zijn. Niets bleek minder waar. In het veldonderzoek werden ook in de verruigde percelen nog volop touwtjesmossen aangetroffen. Goed nieuws dus, al kunnen overgroeiingen en schimmelinfecties alsnog leiden tot een afname van de aanwezigheid van Touwtjesmossen.

Op diverse plekken zijn het essen-iepenbos en het eiken-beukenbos verruigd met Braam en Rietgras. Dit duidt erop dat verdroging een probleem begint te worden op het landgoed. Hydrologische herstelmaatregelen geven naar verwachting een kwaliteitsimpuls waar grondwaterafhankelijke soorten van profiteren. Dergelijke maatregelen zijn daarom als aanbeveling meegegeven aan de eigenaar van landgoed Kolland.

labels: , , ,

gerelateerd