Natura 2000 & PAS

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Een voorbeeld van een Natura 2000-gebied is de Veluwe.

Bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld via de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Op nationaal niveau is dit uitgewerkt in de Wet natuurbescherming. Als uw natuurgebied de Natura 2000-status heeft, dan moet u hier rekening mee houden in het beheer. Er zijn ambities benoemd voor behoud en herstel van de natuurwaarden in deze gebieden. Ook zijn er beperkingen aan wat is toegestaan aan ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden. De Bosgroepen kunnen u hierover adviseren.

Meer informatie over Natura 2000 is te vinden op rijksoverheid.nl.

 

PAS

Te veel stikstof is ongunstig voor kwetsbare natuur. Om de natuur in Natura 2000-gebieden te verbeteren maar ook ruimte te geven aan economische ontwikkelingen, is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Vanuit de provincies is subsidie beschikbaar voor het nemen van PAS maatregelen.

De PAS voorziet in twee typen maatregelen:

  • maatregelen om de stikstofdepositie omlaag te brengen;
  • herstelmaatregelen om de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden actief te verbeteren.

 

De afgelopen jaren heeft de PAS vorm gekregen. Nu is het tijd voor de praktische uitvoering. In de meeste Natura 2000-gebieden zijn de herstelmaatregelen in voorbereiding of uitvoering. De maatregelen moeten uiterlijk in 2021 zijn uitgevoerd.

De Bosgroepen zijn betrokken bij zowel inrichtings- en herstelplannen voor de PAS als de praktische uitvoering van maatregelen bij verschillende van onze leden.

Zie voor meer informatie over de PAS de website van BIJ12.

 

labels: ,