Start vooronderzoek bijzonder ven bij ‘Huize de Vennen’

2 april 2019

Op landgoed Huize de Vennen, bij Nunspeet, ligt een ven met het Natura2000 Habitattype ‘H3130 Zwak gebufferde vennen’. Omdat dit habitattype erg zeldzaam is in Gelderland (en de rest van Nederland) wil de provincie de oorspronkelijke natuurwaarden van dit ven zo snel mogelijk herstellen. Eerder onderzoek wees uit dat het ven mogelijk vermest is, dat de lokale waterhuishouding niet op orde is, en dat kenmerkende flora en fauna is verdwenen.

Bodemonderzoek in en rond het ven

2018: Vooronderzoek voor herstelplan

Met subsidie van de provincie is Bosgroep Midden Nederland daarom in 2018 gestart met een vooronderzoek dat de basis moest vormen voor een concreet herstelplan. Er was informatie nodig over de bodemopbouw en -chemie, waterhuishouding en -chemie, historisch gebruik van het ven, slibkwaliteit en de aanwezigheid van vissen. Op basis van deze informatie kunnen de gewenste maatregelen specifiek worden omschreven en kan een uitvoeringsplan worden opgesteld.

Terreinbezoek: Schijnspiegelven met bijzondere plantensoorten

In het najaar van 2018 is gestart met het verzamelen van informatie en kaartmateriaal uit bestaande bronnen en is een oriënterend terreinbezoek gebracht, samen met Stichting Bargerveen. Hierbij is gekeken naar het reliëf in het terrein rondom het ven, naar de bodemkenmerken die aangeven hoe het ven ontstaan is, en naar de aanwezige vegetatie. We hebben vastgesteld dat het gaat om een ‘schijnspiegelven’, dat ver boven de regionale grondwaterspiegel is ontstaan door stagnatie van regenwater op een dunne, slecht doorlatende bodemlaag van verkitte humus- en ijzerdeeltjes.
Het ven bestaat dus voornamelijk uit regenwater, maar staat wel onder invloed van lokaal, zeer zwak gebufferd grondwater uit de omliggende dekzandruggen. Het belang van dit grondwater blijkt uit het voorkomen van enkele kenmerkende plantensoorten die nog resteren, waaronder holpijp, draadzegge, snavelzegge en bijzondere veenmossen.

Wrattig veenmos

Uitgebreider bodemonderzoek in 2019

In 2019 vindt uitgebreider bodemonderzoek plaats en wordt het waterpeil in het ven gemeten met twee peilbuizen. Ook wordt de kwaliteit van venwater, grondwater en bodemslib onderzocht. Tenslotte zal onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van vissen, die door het omwoelen van bodemslib mogelijk een negatieve invloed hebben op de helderheid en chemische kwaliteit van het water. De bevindingen zullen samen bepalen welke herstelmaatregelen het meest effectief zijn.
Naar verwachting kan dan in het najaar van 2020 met de daadwerkelijke herstelmaatregelen worden gestart.

 

Een prachtig en bijzonder ven, dat weer in ere wordt hersteld.

labels: , ,

gerelateerd