SNL-monitoring door de Bosgroepen

Grasveld Oostvoorne

13 april 2016

De Bosgroepen voeren SNL-monitoring uit voor de leden die de SNL bij de Bosgroep hebben ondergebracht. Het monitoren van de terreinen onder de SNL is een onderdeel van de subsidieregeling. De SNL-monitoring heeft als doel om de effecten van beheer op de aanwezige natuurwaarden in kaart te brengen. Dit gebeurt in opdracht van en wordt gefinancierd door de provincies.

Bijenorchis OostvoorneDe Bosgroepen zijn een gecertificeerd beheerder en kunnen daarom de monitoring zelf uitvoeren. Jaarlijks komt circa 1/6 van de provincie in aanmerking voor monitoring. Ook in 2016 gaan we weer aan de slag gaan met het inventariseren van de bos- en natuurterreinen. Het gaat om flora, vegetatie, broedvogels, dagvlinders, sprinkhanen, libellen en bosstructuur.

Elk jaar zijn onze medewerkers in alle provincies actief om de natuurwaarden in de verschillende terreinen te inventariseren. Dat levert soms verrassende resultaten op, zoals een prachtig stukje nat duingrasland in een gebied in Zuid-Holland bij Oostvoorne. Hierin werden Bijenorchis (zie foto), Grote keverorchis en Parnassia waargenomen. De gegevens die uit de monitoring naar voren komen worden ook beschikbaar gesteld aan de leden, die deze informatie kunnen gebruiken bij het beheer.

labels:

gerelateerd