Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

9 december 2020

Op 30 november jl. heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de toezeggingen van het kabinet om, door middel van versneld natuurherstel en -verbetering, uit de stikstofproblematiek te raken. Hiermee geeft het kabinet een eenmalige impuls van € 125 miljoen die vooruitloopt op het Programma Natuur waarbij aanvullend langjarig € 300 miljoen wordt vrijgemaakt.

Op basis van deze regeling kan subsidie worden aangevraagd waarmee op korte termijn (binnen 3 jaar) natuurherstelmaatregelen kunnen worden uitgevoerd die leiden tot verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte van stikstofgevoelige habitats, of habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden. Het gaat om maatregelen die niet in de huidige beheerplannen zijn benoemd. De regeling subsidieert  geen regulier beheer, aankoop van grond of ontpachting.

Voor wie?

Iedereen die zeggenschap (eigendom, erfpacht of recht van beklemming) heeft over stikstofgevoelig areaal in een selectie van Natura 2000-gebieden, kan meedoen aan de regeling. Ook samenwerkingsverbanden kunnen meedoen aan de regeling.
Per aanvrager kan maximaal een subsidiebedrag worden ontvangen van € 719 per hectare vermenigvuldigd met de oppervlakte van het stikstofgevoelige areaal dat men in beheer heeft. De totale subsidie hoeft niet “uitgesmeerd” te worden over het hele areaal, maar mag worden ingezet op één of meer kleinere delen in of buiten het Natura-2000 gebied. Het minimaal aan te vragen bedrag is € 25.000.

Ook voor samenwerkingsverbanden

Ook samenwerkingsverbanden van meerdere eigenaren kunnen subsidie aanvragen. Dan telt het totale areaal van de aanvragende grondeigenaren mee voor berekening van het subsidiebedrag. Het geld kan vervolgens gebundeld worden ingezet op één of meerdere plekken, zolang de maatregelen bijdragen aan het versneld behalen van de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.
De Bosgroepen gaan  op grond van hun gebiedskennis zelf actief leden benaderen voor het indienen van projecten, al dan niet via samenwerkingsverbanden. Daarbij kan uw Bosgroep als penvoerder optreden en dus namens leden of een groep van leden een aanvraag indienen en de maatregelen uitvoeren.

Meer informatie

De regeling is opengesteld van 1 februari tot en met 12 maart 2021. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling of meedoen in een samenwerkingsverband? Neem contact op met uw Bosgroep (zie hieronder) of ga naar de website: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/versneld-natuurherstel.

 

labels: , , ,

gerelateerd