PEFC™-certificering

PEFC™-certificering via de Unie van Bosgroepen
In Nederland zijn momenteel twee wereldwijde keurmerken voor verantwoord bosbeheer actief.
FSC®, gesteund door veel milieuorganisaties, is het bekendste keurmerk. Daarnaast is sinds enkele jaren ook PEFC™-certificering mogelijk in Nederland.

PEFC staat voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’ en wordt veel toegepast in Noord-Europa. Sinds 2001 heeft de Unie van Bosgroepen een FSC-groepscertificaat waaraan momenteel ongeveer 80 leden deelnemen met een gezamenlijk bosoppervlakte van +/- 40.000 hectare. Onder de leden van de Bosgroepen groeit echter de belangstelling voor PEFC-certificering. De Unie van Bosgroepen wil hieraan tegemoetkomen door PEFC-groepscertificering aan te bieden, naast de bestaande FSC-groepscertificering.

De markt voor gecertificeerd hout trekt aan: steeds meer houtverwerkers vragen om hout uit gecertificeerde bossen. Er lijkt vanuit de markt geen duidelijke voorkeur te zijn voor FSC of PEFC. Schaarste van gecertificeerd hout is te verwachten, en daarmee ook een hogere houtprijs. Op dit moment is er echter – uitzonderingen daargelaten – nog geen afgetekend prijsverschil te constateren. De afzetmogelijkheden voor gecertificeerd hout zijn bij verschillende afnemers wel beduidend beter. Sommige verwerkers nemen periodiek alleen gecertificeerd hout af.
Hieronder gaan we eerst in op de overeenkomsten en verschillen tussen beide certificeringssystemen, en daarna beschrijven we hoe PEFC-groepscertificering via de Bosgroepen in zijn werk gaat.

Overeenkomsten en verschillen FSC en PEFC

Tussen PEFC en FSC bestaan vooral veel overeenkomsten. Beide systemen werken met een landelijke standaard waarin de eisen staan waaraan een gecertificeerd bos moet voldoen. Beide systemen werken met certificerende partijen – zoals Control Union en SKH – waarop toezicht wordt gehouden door een internationale accrediterende organisatie. Beide systemen stellen eisen aan sociale, economische en milieu-aspecten en deze eisen lijken bovendien veel op elkaar. De precieze uitwerking van de eisen op nationaal niveau verschilt echter wel, mede omdat PEFC hiervoor meer ruimte geeft dan FSC. FSC werkt – anders dan PEFC – met internationaal vastgestelde criteria (International Generic Indicators – IGI).
Meer informatie over verschillen en overeenkomsten vindt u op de website: http://pefcenfsc.nl.

Samenwerking met PEFC-groep Ingenieursbureau Evan Buytendijk

Er is al een partij in Nederland die PEFC-groepscertificering aanbiedt, namelijk Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB), hierna IEB genoemd. Deze richt zich op online-certificering van de Chain-of-Custody (CoC) voor de handel in gecertificeerd hout. Door een eenvoudige online checklist in te vullen, kan de deelnemer snel vaststellen of hij/zij voldoet aan de eisen van de Nederlandse PEFC-certificering, en zo niet, op welke punten verbetering nodig is.
Als groepscertificaathouder wordt IEB gecontroleerd door certificeerder SKH.
In samenwerking met IEB willen de Bosgroepen dit online-certificeringssysteem bereikbaar maken voor boscertificering van de leden van de Bosgroep.

In de praktijk houdt de samenwerking in dat de Bosgroepen – onder leiding van een groepsmanager – de leden begeleiden tijdens het hele certificeringstraject en ook de veldcontroles uitvoeren.
IEB zorgt via het online systeem voor de administratieve afhandeling en de controle van de daarbij horende informatie en stukken.

Op welk bos is de PEFC-certificering van toepassing?

In Nederland geldt voor PEFC-certificering de volgende definitie van bos:

  • Een oppervlakte grond van meer dan 10 are met daarop bomen, boomvormers, struwelen, hakhout of griend die een zelfstandige eenheid vormt, alsmede een rijbeplanting die, gerekend over het totaal aantal rijen, 21 bomen of meer omvat.

Uitgesloten van PEFC-certificering zijn:

  • Kleine houtopstanden (kleiner dan 10 are); Bos op erven en tuinen; Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; Naaldboomsoorten kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, mits niet ouder dan 20 jaar; Kweekgoed.

N.B.:

  • Alleen boseigenaren met 5 hectare bos of meer kunnen deelnemen aan de PEFC-groepscertificering via de Unie van Bosgroepen.

Aan welke eisen moet het bosbeheer voldoen voor PEFC-certificering?

Nederlandse PEFC-standaard
Boseigenaren die hun bos beheren conform de Nederlandse PEFC-standaard komen in aanmerking voor PEFC-certificering. De Nederlandse PEFC-standaard is gebaseerd op de volgende zes principes voor duurzaam bosbeheer, die verder zijn uitgewerkt in criteria en normen:

  1. Behoud en passende verbetering van het bosbestand en zijn bijdrage aan de wereldwijde koolstofkringloop;
  2. Behoud van de gezondheid en vitaliteit van het bosecosysteem;
  3. Behoud en bevordering van de productieve functies van bossen, zowel voor hout als niet-hout;
  4. Behoud, bescherming en passende verbetering van de biodiversiteit in bosecosystemen;
  5. Behoud en passende verbetering van de beschermende functies van het bosbeheer, met name bodem en water;
  6. Behoud van andere sociaal-economische functies en omstandigheden.

Op de website van PEFC Nederland kunt u de Nederlandse PEFC-standaard bekijken en downloaden.

Beheerplan en toetsing
Het bosbeheer dient te zijn vastgelegd in een beheerplan voor 10 jaar, waarin ook de visie voor de lange termijn is opgenomen. De groepsmanager toetst of het beheerplan voldoet aan de daarvoor geldende richtlijn, waarbij een onderscheid is gemaakt naar de grootteklassen: 0-5 ha; 5-200 ha; >200 ha. De richtlijn voor het beheerplan is te vinden in de Nederlandse PEFC-standaard.
Beheerplannen opgesteld door de Bosgroepen voldoen ruimschoots aan de gestelde criteria.
Bent u er niet zeker van of uw beheerplan voldoet, neem dan contact op met uw Bosgroep.

Langetermijnverbintenis
Uit het oogpunt van duurzaam beheer vraagt boscertificering om een verbintenis voor langere termijn. Daarom moeten deelnemers aan de groepscertificering een vijfjarige certificeringsovereenkomst aangaan met de intentie deze steeds te verlengen. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk wanneer de gecertificeerde niet meer in staat is om te voldoen aan de certificeringsvoorwaarden.

Deelname procedure

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan PEFC-groepscertificering via de Unie van Bosgroepen, dan kunt u contact met ons opnemen/een aanmeldingsformulier aanvragen (zie paragraaf ‘Contact’). Na aanmelding ontvangt u van ons een offerte voor de certificering. Daarin zijn de jaarlijkse kosten voor groepsmanagement en verplichte afdracht aan PEFC opgenomen, plus de eenmalige toetredingskosten. Nadat wij de door u de goedgekeurde offerte hebben ontvangen, ontvangt u van ons een gebruikersnaam. Hiermee kunt u inloggen en online de checklist invullen. U kunt dan snel zien of uw bos(beheer) voldoet aan de PEFC-criteria en zo niet, welke verbeteringen nodig zijn. Desgewenst kunt u dit samen met uw Regiobeheerder van uw Bosgroep, of met de PEFC-contactpersoon van uw Bosgroep doen.
De groepsmanagers van Buytendijk en de Bosgroepen controleren de ingevulde checklist en nemen contact met u op over de bevindingen. Een veldbezoek (audit) kan noodzakelijk zijn om te controleren of het bos voldoet aan bepaalde criteria.
Wanneer de groepsmanager van Buytendijk aan de hand van de ingevulde checklist en het eventuele veldbezoek heeft vastgesteld dat het bos voldoet aan de eisen van PEFC Nederland, dan zal deze het bos aanmelden bij certificeerder SKH en bij PEFC Nederland. Vanaf dit moment is het bos officieel PEFC- gecertificeerd en ontvangt u het certificaat met een uniek certificaatnummer.
Na toetreding tot de certificering vinden jaarlijks steekproefsgewijs interne audits plaats door de Bosgroepen en incidenteel ook externe controles door certificeerder SKH. 

Kostenindicatie PEFC Boscertificering per jaar (dd. januari 2019):

De prijzen voor groepscertificering zijn exclusief toetredingskosten (via offerte) en zullen ieder jaar worden geïndexeerd op basis van feiten/argumenten. 

Combinatie certificering FSC/PEFC

Vanzelfsprekend kunt u gelijktijdig deelnemen aan de PEFC- en FSC-groepscertificering via de Unie van Bosgroepen. In dat geval kunnen audits gecombineerd plaatsvinden en zijn de jaarlijkse deelnamekosten lager. De korting bij een gecombineerde certificering bedraagt 15% van de jaarbijdrage. Deze korting geldt echter niet voor de jaarlijkse verplichte afdracht aan PEFC en FSC en voor de toetreding.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard Koopmans: g.koopmans@bosgroepen.nl / 06 5021 3298.
Of neem vrijblijvend contact op met het aanspreekpunt FSC/PEFC-certificering van uw Bosgroep.

Hier kunt u bovenstaande informatie als folder ‘PEFC-certificering via de Unie van Bosgroepen’ downloaden.

‘PEFC-certificering via de Unie van Bosgroepen’ is een coproductie van de Unie van Bosgroepen en Ingenieursbureau Evan Buytendijk.

labels: , ,