PAS voor Punthuizen-Stroothuizen

31 juli 2017

Voor Natura 2000-gebied Punthuizen-Stroothuizen worden PAS-maatregelen voorbereid. Die maatregelen moeten de natuurkwaliteit verbeteren. Fons Eysink van de Unie van Bosgroepen kent het gebied al veertig jaar op zijn duimpje. Hij was onderdeel van het kennisteam dat de maatregelen uitwerkte.

In Noordoost-Twente, tussen Denekamp en de Duitse grens, ligt Natura 2000-gebied Punthuizen-Stroothuizen. Het gebied bestaat uit natte en droge heide, afgewisseld met vennen, blauwgrasland en heischraal grasland.

Rond het Natura 2000-gebied zit veel agrarische activiteit. In de jaren 60 is een ruilverkaveling uitgevoerd om de landbouwstructuur te verbeteren en natuur veilig te stellen, maar verdroging en vermesting hebben negatieve effecten op die natuur. Maatregelen in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) moeten de natuur versterken.

Maatregelen uitleggen

Ecoloog Fons Eysink maakte onderdeel uit van het kennisteam. Dit kennisteam moest de PAS-maatregelen uitwerken. In de uitwerking werden direct de omliggende grondeigenaren meegenomen. Die hebben een kennisachterstand als het om natuur gaat, maar juist wel veel kennis over bodem en waterhuishouding. De slenkenstructuur in Punthuizen-Stroothuizen is de basis van de ecologische onderbouwing én het inrichtingsplan. “Het is belangrijk dat alle betrokken partijen snappen waar het om te doen is. Je hebt elkaar nodig voor de PAS: boer en natuur. Daardoor wordt het ook kansrijk. En dus werkten we naar oplossingen waarmee ook particulieren uit de voeten kunnen.”

Blauwgrasland in Stroothuizen met blauwe knoop. Foto boven: veenmosrijke heide met beenbreek.

Tijd nodig

De PAS moet de natuurkwaliteit verbeteren maar ook ruimte geven aan economische ontwikkeling. “Toch krijgen sommige boeren het zwaar voor de kiezen. Ze worden ineens voor keuzes gesteld: extensiveren, doorgaan of helemaal stoppen? Het is belangrijk dat je inziet dat dat tijd nodig heeft.”

Het traject heeft anderhalf jaar in beslag genomen. Er ligt nu een conceptinrichtingsplan. De provincie gaat daarmee een provinciaal inrichtingsplan (PIP) vaststellen. Dat is een begin, want met maatregelen in Nederland alleen redden we het voor Punthuizen niet, weet Fons. De hydrologische modellering heeft laten zien dat het knelpunt van verdroging ook aan Duitse zijde wordt veroorzaakt. Er lopen al gesprekken met de oosterburen om ook daar de mogelijkheden van de voorgestelde maatregelen te verkennen. De potenties voor natuur zijn groot. “Er zijn enkele nieuwe groeiplaatsen van moerassmele gevonden. Dat wijst op een grotere invloed van basenrijk grondwater en laat dus zien dat eerdere herstelprojecten ook echt hebben bijgedragen aan het herstel.”

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAS-maatregelen. Staatsbosbeheer is gebiedsbeheerder en trekt het proces. Adviesbureau Tauw heeft de projectleiding in handen. In het kennisteam zaten behalve Fons: Rob van Dongen (hydroloog, Staatsbosbeheer), Henk Brummelman (landbouwdeskundige, zelfstandige) en Evelyn van der Ent (secretariaat kennisteam, Tauw).

De Bosgroepen werken ook aan PAS-maatregelen voor drie andere gebieden in de gemeente Dinkelland >

labels:

gerelateerd