Op pad langs de Snoeyinksbeek met Minister Schouten

23 januari 2020

Op woensdag 8 januari jl. bracht minister Schouten (ministerie LNV) een werkbezoek aan het Natura 2000 gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’. Er was aandacht voor natuur en landbouw in het gebied. Op uitnodiging van de provincie Overijssel leidde onze ecoloog Fons Eysink het gezelschap rond bij de Snoeyinksbeek. Hij gaf uitleg over de verschillende herstelmaatregelen, zoals het tegengaan van verdroging en erosie, die hier worden uitgevoerd. Fons is vanuit zijn deskundigheid betrokken geweest bij het opstellen van de maatregelen voor dit deelgebied.

(Herstel)maatregelen Landgoederen Oldenzaal

De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van bodemverrijking door meststoffen. Het doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals de vochtige alluviale bossen, de eiken-haagbeukenbossen en pioniervegetaties met snavelbiezen.

Maatregelen Snoeyinksbeek

Het deelgebied Snoeyinksbeek vormt het zuidelijke gedeelte van het Natura 2000-gebied van Landgoederen Oldenzaal. De maatregelen die voor de benedenloop van de beek zijn uitgewerkt, gaan over de hydrologie (verdroging en uitslijting van de beek) en de te grote voedselrijkdom  van habitattypen, in dit geval vochtige alluviale bossen, eiken-haagbeukenbossen en pioniervegetaties met snavelbiezen.
Ook zijn de maatregelen gericht op instandhouding van de rivierdonderpad, een kwetsbare vissoort die in de benedenloop van de beek voorkomt. De hydrologische maatregelen betreffen het verondiepen van de Snoeyinksbeek en het aanleggen van retentiegebieden om de stroomsnelheid te verlagen en om verdroging tegen te gaan. Ook wordt op een aantal plaatsen de buisdrainage verwijderd. Om te grote voedselrijkdom tegen te gaan, moet een aantal percelen, die veel invloed hebben op de habitattypen, als blijvend grasland worden gebruikt. Van grasland spoelt minder mest uit en af dan van bouwland (met bijvoorbeeld mais).

Eerdere samenwerking maatregelen Snoeyinksbeek

In opdracht van de Provincie Overijssel werd in september 2017 al gestart met herstelmaatregelen voor de middenloop van de Snoeyinksbeek. Dankzij de toezegging van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) kon de grond van een aantal particuliere eigenaren langs de beek omgevormd worden tot natuur. Het deelgebied Snoeyinksbeek liep daarmee vooruit op de uitvoering van de herstelmaatregelen (PAS) voor de overige stroomgebieden van het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Bosgroep Noord-Oost Nederland was directievoerder van het project ‘Nieuwe natuur Snoeyinksbeek’.

Fotografie: Provincie Overijssel

 

 

labels: , , , , , , ,

gerelateerd