Nieuwe brochure ‘Kansen voor fauna in natuurbeheer’

17 juni 2019

Dertig jaar na verschijnen van het boek ‘Insektenbeheer’ en twintig jaar na het OBN Preadvies Fauna, is er veel veranderd in het natuurbeheer. Tot in de jaren 1990 waren maatregelen vooral gericht op bodem en planten. Fauna zou automatisch mee profiteren van de maatregelen, ook wanneer deze grootschalig werden ingezet. Deze aanname bleek vaak onterecht en de aandacht voor specifieke knelpunten en mogelijke oplossingen voor fauna is dan ook sterk gegroeid. Toch valt er voor fauna in natuurbeheer nog veel winst te behalen. De nieuwe OBN-brochure ‘Kansen voor fauna in natuurbeheer’, met bijdragen van de Unie van Bosgroepen, Stichting Bargerveen en EIS Kenniscentrum Insecten, geeft hiervoor handvatten.

Binding met het landschap en beschikbaarheid van voedsel

Twee thema’s springen in de brochure in het oog. Ten eerste de binding van diersoorten met het landschap; het belang van mozaïeken en gradiënten, dynamische processen en kleine landschapselementen (microhabitats) voor diersoorten is zeer groot, terwijl deze moeilijk zijn te plaatsen in termen van vegetatie- of habitatdoelen. Ten tweede blijkt – vaak onzichtbaar voor het menselijk oog – de kwaliteit en beschikbaarheid van voedsel voor diersoorten af te nemen. Niet alleen door verzuring en vermesting, maar ook als onbedoeld neveneffect van herstelmaatregelen.

Beheerders inspireren

De brochure wil beheerders inspireren: welke kansen voor de fauna kunnen in jouw gebied beter benut worden en zijn bedreigingen in een vroeg stadium te signaleren? Hiervoor stellen we eerst het dier centraal: wat bepaalt hun kwetsbaarheid of tolerantie voor veranderingen in hun leefomgeving? Daarna wordt deze kennis vertaald naar de praktijk van beheer- en herstelmaatregelen. Uiteraard is deze brochure niet uitputtend.

Meer informatie

Voor verdieping over fauna in natuurbeheer staan er contactinformatie en interessante publicaties op de site Natuurkennis.nl en de laatste pagina’s van deze brochure. De digitale versie van de brochure is via de website Natuurkennis.nl te downloaden. Een papieren versie wordt binnenkort meegestuurd met het Vakblad Natuur Bos Landschap.

labels: , , , ,

gerelateerd