Nieuw groepsprotocol FSC en externe audit

7 november 2019

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het reviseren van het groepsprotocol, zodat ook dit document aan de nieuwe FSC-standaard voldoet. 

Nieuw groepsprotocol FSC

Nieuwe/aangepaste onderdelen in het groepsprotocol zijn:

 • De verplichting voor alle leden om minimaal eenmaal per 2 jaar een FSC-training georganiseerd door de groepsmanager van de Unie van Bosgroepen te volgen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen
 • De periode waarover het houtoogstjaarverslag ingevuld dient te worden is aangepast naar een houtoogstseizoen lopend van 1 juni –t/m 31 mei (dit was per kalenderjaar)
 • De eisen aan het beheerplan zijn aangepast (bijlage 4 van het protocol)
 • De checklijst auditing voor interne audits is aangepast (bijlage 7 van het protocol)
 • De instructie ‘Gebruik bestrijdingsmiddelen’ is aangepast. Daarnaast is gebruik van (an)organische meststoffen hier aan toegevoegd
 • In de instructie Oogstrichtlijnen is meer aandacht voor machinekeuze en begeleiding om flora en fauna, bodem en andere waarden te beschermen
 • Bij aankoop van plantmateriaal van soorten die op de Nederlandse Rassenlijst staan, dienen uitsluitend herkomsten uit deze Nederlandse Rassenlijst worden gekocht.
 • De instructie Bodembescherming is toegevoegd
 • De instructie Invasieve exoten is toegevoegd

Externe audit

De externe audit is door Control Union volgens de nieuwe standaard uitgevoerd. Dit was een mooie test om te zien aan welke punten we al voldoen en welke punten extra aandacht behoeven. Tijdens de externe audit bleek dat er, ook tot genoegen van de leden, veel meer aandacht is voor de beheerpraktijk. Voor veel nieuwe punten bleek dat er al wel aandacht is, maar dat de uitvoering nog wat puntjes op de i nodig heeft:

 • Omvorming ander landgebruik: er mag geen omvorming van bos naar ander landgebruik plaatsvinden, tenzij aan strenge eisen wordt voldaan (o.a. maximaal 0,5% van het totale oppervlak in 1 jaar en maximaal 5% van het totale oppervlak). Bij overschrijding van deze oppervlaktes kan het FSC-certificaat worden ingetrokken.
 • High Conservation Values: in de nieuwe standaard is duidelijker gedefinieerd wat High Conservation Values (of HCV’s) zijn. Dit zijn:
  • Gebieden met een uitzonderlijk hoge concentratie van zeldzame bedreigde soorten (of met uitsterven bedreigde soorten)
  • Natura2000 boshabitats van hoge kwaliteit buiten Natura2000-gebieden en populaties van autochtone bomen en struiken uit de Rassenlijst
  • Waterwingebieden
  • Gebieden met een uitzonderlijk hoge concentratie van zeldzame cultuurhistorische elementen
 • Aardkundige waarden: er blijkt nog wat verwarring te zijn over het verschil tussen cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden. Het vastleggen op kaart en beschermen van aardkundige waarden is nieuw in de standaard.
  • Aardkundige waarden zijn waarden die iets vertellen over het ontstaan van het gebied in geologische zin. Denk hierbij aan oude meanders, pingoruïnes, droogdalen, dekzandkopjes, etc.
  • Cultuurhistorische waarden zijn ontstaan door de invloed of het gebruik van de mens. Denk hierbij aan grafheuvels, lanen, sprengen, wallen en greppels, etc.
 • Rode lijstsoorten: er dient een overzicht te zijn van bekende locaties van rode lijstsoorten en deze dienen beschermd te worden. Een overzicht welke soorten op de rode lijst staan is online te vinden via de website van het Ministerie van Economische Zaken. Locaties kunnen achterhaald worden via ingevulde gedragscodes, de NDFF, waarneming.nl, SNL-monitoringsgegevens en locatie vrijwilligersgroepen (bijv. IVN)
 • Rassenlijst: Nieuw is dat bij aankoop van plantmateriaal van soorten die op de Nederlandse Rassenlijst staan, uitsluitend herkomsten uit deze Nederlandse Rassenlijst worden gekocht. Van alle aankopen moeten er certificaten en/of afleverbonnen beschikbaar zijn.
 • Factuur: op de factuur moeten naast de NAW-gegevens van de koper, de datum, de FSC-claim (FSC 100%) en de FSC-COC-code nu de volgende gegevens worden opgenomen:
  • Houtsoort(en)
  • Productbeschrijvingen
  • Volume

Tijdens de audit kwam naar voren dat bij een grote partij dit dan een hele lange, onoverzichtelijke factuur kan worden. Daarom heeft de auditor besloten dat deze informatie ook op een bijlage bij de factuur (bijvoorbeeld een meetlijst) mag worden bijgevoegd. In dat geval moet wel op de factuur naar deze bijlage worden verwezen.

 • Invasieve soorten: er dient voorkomen te worden dat invasieve exoten negatieve gevolgen kunnen krijgen op het beheer. Als er invasieve exoten aanwezig zijn in de beheereenheid, dient er een strategie ontwikkeld te worden om de populaties te bestrijden.
 • Gebruik bestrijdingsmiddelen: het doel van de eis in de FSC-standaard over bestrijdingsmiddelengebruik is om dit gebruik te minimaliseren. Ze mogen alleen worden toegepast als ze wettelijk en volgens de FSC pesticide policy zijn toegestaan en er geen haalbare alternatieven zijn. Bij FSC is dit zo’n belangrijk thema, dat wanneer niet toegestane middelen worden gebruikt, het FSC-certificaat kan worden ingetrokken. In de Instructie gebruik bestrijdingsmiddelen in het groepsprotocol is meer informatie te vinden.
 • Bodembescherming: steeds meer beheerders maken gebruik van vaste dunningspaden. Niet alle beheerders leggen deze vast (op kaart), waardoor de kans bestaat dat de aannemer ze niet kan vinden. Zeker na een calamiteit. Het is niet altijd nodig om alle dunningspaden individueel op kaart vast te leggen. Per blok aangeven in welke richting de paden liggen, kan voldoende zijn.
 • Tak- en tophout: op arme, droge zandgronden mag tak- en tophout niet worden afgevoerd (een aantal uitzonderingen daargelaten).

Start- en slotgesprek werkzaamheden

Na de werkzaamheden dient er een slotgesprek te zijn om te evalueren of alles goed verlopen is. Dit kunnen ook korte berichtjes per e-mail of Whatsapp zijn.

Vragen?

Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de contactpersoon bij uw Bosgroep.

labels: , ,

gerelateerd