Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

30 april 2015

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden rondom oogst onder een vergrootglas liggen. Hoewel de Bosgroepen hun uiterste best doen om zorgvuldig te handelen, komt het incidenteel voor dat derden aangifte doen van overtreding van de Flora- en faunawet. Daarbij is duidelijk geworden dat de naleving van de Gedragscode Bosbeheer en soortenstandaarden onbedoeld ook van groot belang is zonder overtreding van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet (artikelen 8 t/m 12).

Het toepassen van een Gedragscode Bosbeheer levert vrijstelling op voor de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Deze vrijstelling vervalt logischerwijs bij het niet naleven van deze code. Algemeen werd aangenomen dat dit niet relevant is als er geen verbodsbepalingen zijn overtreden, dus geen dieren zijn verontrust, geen nesten zijn verstoord en dergelijke. Als de verbodsbepalingen niet zijn overtreden zou immers ook geen vrijstelling nodig zijn en dus ook geen gedragscode hoeven te worden toegepast. Hoewel de jurisprudentie hierover niet eenduidig is, legt de handhaving dit als volgt uit: Een gedragscode is een voorschrift verbonden aan een vrijstelling en het niet-naleven van een dergelijk voorschrift is een overtreding van artikel 79 van de Flora- en faunawet. Opmerkelijk is dat het niet naleven van zo’n voorschrift een hogere strafmaat kent dan het verontrusten van dieren of het verstoren van nesten. Het is twijfelachtig of dit de bedoeling was van de wetgever.

Een ander voorbeeld van onbedoeld gebruik van voorschriften vormen de zogenaamde Soortenstandaarden. Deze standaarden worden opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met particuliere soortbeschermingsorganisaties, en zijn bedoeld als advies voor aanvragers van ontheffing voor de Flora- en faunawet. In deze Soortenstandaarden staan voor specifieke diersoorten mogelijke maatregelen beschreven om te voldoen aan de zorgplicht van de Flora- en faunawet (art. 2). Ook hier geldt dat het niet naleven van maatregelen uit de soortenstandaard door de handhaving wordt uitgelegd als een overtreding van de flora- en faunawet, ongeacht of er daadwerkelijk overtreding van verbodsbepalingen heeft plaatsgevonden.

Op grond van deze informatie adviseren wij onze leden om goed kennis te nemen van de Gedragscode Bosbeheer en van het bestaan van Soortenstandaarden en deze waar mogelijk naar de letter toe te passen, om rechtsvervolging op grond van artikel 2 en 79 te voorkomen. De Bosgroepen spannen zich daarnaast in om -namens de leden- samen met de VBNE aandacht te vragen voor onbedoelde uitleg van de Flora- en faunawet en deze hopelijk goed opgelost te krijgen in de nieuwe Natuurwet. Weer een mooi voorbeeld van coöperatieve belangenbehartiging.

Nadere informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij Rino Jans.

labels: , ,

gerelateerd