Landelijke ontwikkelingen (Unie van Bosgroepen)

24 november 2022

Op het vlak van de subsidieregeling SNL zijn het afgelopen jaar veel ontwikkelingen geweest. We lichten er hier enkele uit die ook van belang zijn voor onze leden die SNL-subsidie ontvangen.

Nieuwe standaardkostprijzen (SKP) in de maak

De beheersubsidie die onze SNL-deelnemers ontvangen, is gebaseerd op de Standaardkostprijs (SKP). Deze SKP wordt per beheertype vastgesteld. De SKP is gebaseerd op de werkelijke, gemiddelde kosten per jaar voor alle benodigde beheermaatregelen. Het gaat om kosten van arbeid, materieel en materialen. In de SKP wordt ook rekening gehouden met opbrengsten die direct gerelateerd zijn aan het beheer, zoals houtverkoop of opbrengsten door ingebruikgeving (pacht). De SKP’s worden jaarlijks geïndexeerd op grond van loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast vindt eens in de 5 jaar een evaluatie plaats van de methodiek van de standaardkostprijs. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de gebruikte methodes nog steeds aansluiten bij de beheerpraktijk. Zo kunnen ecologische inzichten veranderen, of nieuwe machines worden ingezet. Voor het aankomend jaar 2023 is de standaardkostprijs alleen geïndexeerd. In 2024 wordt de standaardkostprijs geactualiseerd. De Unie van Bosgroepen is betrokken bij deze actualisatie.
De standaardkostprijs heeft invloed op de hoogte van de SNL-subsidie. Een realistische standaardkostprijs is dus erg belangrijk voor de leden van de Bosgroepen.

Tarief SNL

Ook over het tarief voor SNL, die nu 84% van de SKP is, wordt in 2023 gesproken met de natuurbeheerders en B12 (de organisatie die de ondersteuning voor SNL uitvoert voor de provincies). De wens is om te komen tot een hoger percentage dan 84%. Ook hier is de Unie van Bosgroepen bij betrokken, om voor de leden van de Bosgroepen een realistisch tarief te bewerkstelligen.

Transitieperiode kleine beheerders afgesloten

Tot 2017 kon elke particuliere grondeigenaar zelfstandig subsidie SNL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf aanvraagjaar 2017 zijn de regels echter veranderd: aanvragen konden alleen vanaf een minimumaantal hectare worden ingediend en de aanvrager moest gecertificeerd zijn. De Unie van Bosgroepen heeft sinds 2013 al een groepscertificaat en diende voor haar leden al verzamelaanvragen in. Sinds 2017 hebben zich 828 nieuwe leden bij de Bosgroepen aangesloten; nieuwe deelnemers  in deze verzamelaanvragen. In een aantal gevallen bleken terreinen niet goed op het provinciale Natuurbeheerplan te staan. De afgelopen jaren hebben de Bosgroepen zich ingespannen om deze terreinen goed op de kaart te krijgen, zodat leden ook het correcte subsidiebedrag ontvangen. De Bosgroepen zijn blij met deze nieuwe leden; zo dragen alle leden van de Bosgroepen samen, met ruim 82.000 hectare, bij aan het instandhouden van de NNN en het behoud van de biodiversiteit.

Nieuw Programma van Eisen vastgesteld

Om in bezit te komen van een Certificaat Natuurbeheer, moet de Unie van Bosgroepen aan eisen voldoen van de Stichting Certificering. Deze Stichting werkt in opdracht van de provincies als subsidieverstrekker. De certificering gaat uit van de professionaliteit en deskundigheid als beheerder. Elke gecertificeerde partij beschrijft in een eigen Kwaliteitshandboek hoe aan de eisen wordt voldaan. In het nieuwe Programma van Eisen zijn met name een aantal eisen voor natuurcollectieven uitgebreid en zo gelijkgetrokken met eisen voor agrarische collectieven. In het Kwaliteitshandboek van de Bosgroepen is daartoe o.a. omschreven hoe de Bosgroepen de administratie voor aanvragen en uitbetaling SNL hebben geregeld, hoe de Bosgroepen overeenkomsten afsluiten met deelnemers SNL en hoe de Bosgroepen de instandhouding van het beheertype door de deelnemer vastleggen en zorgen dat deelnemers kennis kunnen verwerven voor het uitvoeren van hun beheer.

Voor onze SNL-deelnemers verandert er niets door het nieuwe Programma van Eisen: zij blijven automatisch meeliften op het certificaat van de Bosgroepen. De eisen en voorwaarden voor een deelnemer zijn beschreven in de Overeenkomst SNL met de Unie van Bosgroepen. Via onze beheerrichtlijnen, veldcontroles en leden-bijeenkomsten zorgen de Bosgroepen dat deelnemers in staat zijn om het juiste beheer uit te (laten) voeren.  Zo zorgen we samen voor een biodivers en beleefbare natuur.

 

labels: ,

gerelateerd