Klimaatmanifest Particuliere Landgoederen gelanceerd

3 oktober 2019

Op 3 oktober werd tijdens de Landgoeddag op het mooie Landgoed Vilsteren het manifest Klimaatrobuuste landgoederen gelanceerd. Met het Manifest geven particuliere landgoederen aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan de huidige klimaatopgaven. Dit bottom up initiatief van enkele landgoedeigenaren met support van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Soil 4U en de Bosgroepen, kreeg brede steun van andere landgoedeigenaren en aanwezige overheden. De volgende stap is het manifest verder vertalen in concrete acties. Meer informatie en het manifest zelf zijn te vinden op www.soil4u.nl en de site van FPG. Aanmelden kan nog steeds.

In het manifest zijn 7 thema’s benoemd, met daarbij mogelijkheden voor concrete maatregelen:

  1. verbetering van bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid door kringlooplandbouw te bevorderen
  2. vergroting biodiversiteit, bijvoorbeeld door aanplant heggen en hagen
  3. maatregelen voor een robuust watersysteem, zoals waterberging en –opslagcapaciteit van de bodem
  4. klimaatbestendig bosbeheer & CO2 vastlegging door aanpassen bosbeheer, zoals creëren van gemengde opstanden, door keuze voor klimaatrobuuste boomsoorten en door aanplant van bomen.
  5. landbouw, bijvoorbeeld door ontwikkelen van kringlooplandbouw op de percelen in eigen beheer, en tevens ontwikkelen van trajecten met onze pachters voor verduurzaming
  6. fondsvorming en ontwikkelen van andere mogelijkheden om deze maatregelen te financieren
  7. een levende verbinding mens-natuur realiseren door kwaliteitsrecreatie, -beleving om gezondheid- en welzijn te bevorderen

53 landgoederen spreken hun steun uit
Op donderdag 3 oktober spraken 53 particuliere landgoed- en boseigenaren hun expliciete steun uit voor het manifest. Daarnaast sprak een aantal organisaties, waaronder de Bosgroepen hun verbondenheid uit. Al deze partijen gaan samen aan de slag met maatregelen op het gebied van bosbeheer, CO2 opslag, waterbeheer en een gezonde bodem. De komende weken zullen naar verwachting meer landgoederen zich aansluiten. Zij kunnen een mail sturen naar fpg@grondbezit.nl.

Actieve rol voor de Bosgroepen
Zowel in de bijeenkomsten als bij het vervolg zijn we als Bosgroepen actief betrokken. Specifiek op het onderwerp klimaatslim bosbeheer: uitwerken van klimaat-maatregelen en hoe die te borgen. Ook onderzoeken de Bosgroepen met de partners de mogelijkheid van een fonds voor klimaatrobuuste bossen op landgoederen.

labels: , , , , ,

gerelateerd