Interne kennisdag voor Bosgroepers: Kruiden- en faunarijke graslanden

21 juni 2019

Op 4 juni bogen 30 medewerkers van de Bosgroepen zich over het beheertype N12.02 uit de SNL-systematiek: de kruiden- en faunarijke graslanden. ‘Kruiden- en faunarijke graslanden’ vormen een steeds groter aandeel binnen de SNL-aanvragen van de Bosgroepen. In potentie waardevolle terreinen voor planten en insecten, en dus voor het verhogen van de biodiversiteit. In de praktijk blijken het echter te vaak matig ontwikkelde graslanden. Hoe kunnen we de kwaliteit van deze graslanden behouden en, belangrijker nog, verbeteren?

Sinusbeheer met zogenaamde sinuspaden

Tijdens de Kennisdag is ruim aandacht besteed aan de voor- en nadelen van kwaliteitsverhogend beheer zoals verschralingsbeheer, zwarte braak (na omploegen wordt het terrein opnieuw ingezaaid) en sinusbeheer (gefaseerd maaibeheer waarbij gebruik wordt gemaakt van slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden). De graslandpercelen op Kroondomein het Loo boden een goede gelegenheid om nadere discussie in het veld te voeren. Op deze percelen is geëxperimenteerd met de verschillende beheervormen en met combinaties van bekalken, bemesten en inzaaien.

De algemene conclusie van de dag:
Het is allereerst belangrijk om samen met de eigenaren te bepalen welke natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd: meer kruiden, meer structuur of meer fauna? Dat bepaalt mede welke vormen van beheer mogelijk en nodig zijn. Het is in ieder geval duidelijk geworden, dat het bij regulier instandhoudingsbeheer op veel percelen heel lastig is om een goede kwaliteit te bereiken, omdat te veel percelen blijven steken in een grassen-stadium.
Om dit op te lossen is inzet van alle partijen nodig: grondeigenaren, beheerders en provincie.

Kennis delen met leden

Collega’s van Bosgroep Noord-Oost Nederland hebben de opgedane kennis al heel snel gedeeld met hun leden tijdens twee Regiobijeenkomsten over N12.02 in Overijssel (18 juni) en Drenthe (21 juni), onder leiding van de ecoloog van Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Grasland bij de gastheer van de dag: Kroondomein Het Loo

labels: , , , ,

gerelateerd