Kansen voor natuur in het dal van de Grote Beek

27 oktober 2017

De Grote Beek ontspringt ten oosten van Doetinchem en stroomt in westelijke richting naar de IJssel. Gemeente Doetinchem wilde graag meer weten over de kansen voor natuurontwikkeling in het beekdal en vroeg de Bosgroepen om dat te onderzoeken.

Invloed van grondwater

In de volksmond wordt de beek ook wel ‘Rode Beek’ genoemd: het water is op sommige plekken rood van het ijzer. Dit laat zien dat de invloed van (ijzerrijk) grondwater in het beekdal groot is. En dat biedt kansen voor grondwaterafhankelijke vegetaties, die waardevol zijn voor Nederland.

De oorsprong en de bovenloop liggen relatief hoog in het landschap. Langs de bovenloop ligt veel landbouw, verder stroomafwaarts ligt meer natuur, waaronder de Kruisbergse bossen en een natuurpark. Kenmerkend aan de bovenloop is de afwisseling van door grondwater gevoede laagten met de dekzandruggen. In de middenloop heeft grondwater een grotere invloed. Van oudsher waren daar zeer natte plekken, te herkennen aan de veenpakketten.

Potenties van natuurtypen in kaart gebracht

Rietorchis langs de middenloop van de Grote Beek.

Gemeente Doetinchem wilde graag in één oogopslag zien waar de grootste kansen voor natuur liggen in het beekdal. De Unie van Bosgroepen maakte samen met Bosgroep Midden-Nederland daarom een kaart met kansrijkdom, gebaseerd op:

 

  • de aanwezigheid van aaneengesloten gradiënten, zoals droog-nat, zuur-basisch (want langs gradiënten is kans op een grote biodiversiteit);
  • de mogelijkheid voor verbindingen met bestaande natuurkernen (bijvoorbeeld de Zumpe en de Wittebrink)
  • de invloed van ijzer- en basenrijk grondwater.

 

Daarnaast hebben we op kaart aangegeven wélke natuurtypen er zich dan kunnen ontwikkelen. Zo zijn bepaalde locaties kansrijk voor heide-ontwikkeling, terwijl andere (lager gelegen) gebieden potenties bieden voor broekbossen of vochtige hooilanden. Voor gronden die eeuwenlang als akker in gebruik zijn geweest, is het herstel van historische akkers met rijke akkerkruidenflora zeer waardevol.

Meten van de PH.

De gemeente Doetinchem gaat op basis van dit onderzoek aan de slag met de inrichting van een aantal eigen percelen aan de Grote Beek. De Bosgroepen ondersteunen de gemeente daarbij.

labels:

gerelateerd