IPO en ministerie LNV publiceren Uitvoeringsprogramma Natuur

9 december 2020

Op 8 december 2020 zijn Rijk en provincies het eens geworden over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel in de komende 10 jaar. Deze plannen vormen een onderdeel van de structurele stikstofaanpak. Ze omvatten onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer (SNL) en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden (overgangszones).

De middelen bestemd voor het Uitvoeringsprogramma Natuur komen bovenop op de middelen die het Rijk en provincies de afgelopen jaren vanuit het Natuurpact (2013) hebben gereserveerd en zijn ook aanvullend op de nieuwe Regeling Versneld Natuurherstel (125 miljoen) die vanaf 1 februari tot 12 maart 2021 voor de 1ste tranche wordt open gesteld.

Belangrijkste onderdelen Uitvoeringsprogramma Natuur

De Terreinbeherende organisaties (TBO’s), de Bosgroepen en FPG hebben samen opgetrokken in het proces van het Uitvoeringsprogramma. We zijn tevreden met het programma zoals het er nu staat. Het gaat onze leden helpen om een bijdrage te kunnen leveren aan natuurherstel en de stikstofaanpak.
Er zijn verschillende speerpunten waar op in wordt gezet in het Uitvoeringsprogramma Natuur:

Versterken en verbeteren van natuurgebieden

In de eerste drie jaar is in totaal circa 600 miljoen euro beschikbaar voor gebiedsgerichte maatregelen. In de eerste fase (2021-2023) ligt vooral de focus op direct uitvoerbare maatregelen. Op basis van de bevindingen, resultaten en afspraken na deze eerste drie jaar wordt in de tweede fase de structurele aanpak tot 2030 opgezet. Hieronder een indicatieve verdeling van de gelden.

  • 25% voor verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (inclusief revitalisering bos)
  • 20% voor hydrologische verbetering
  • 30% versnelling van verwerving en optimalisering van de inrichting van natuurgebieden.
  • 20% voor maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding tussen gebieden en
  • 5% aan overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het Natuurpact (zoals recreatieve zonering of extra inzet op invasieve exoten)

Verhoging SNL-vergoeding

Het is nu definitief dat de SNL-vergoeding van 75% naar 84% gaat. Een mooi bericht voor onze leden; die de SNL-subsidie veelal (collectief) door de Bosgroepen laten aanvragen. Onder welke condities deze wijziging precies gaat plaatsvinden, moet nog duidelijk worden.

Aanvullende onderdelen

Naast bovenstaande onderdelen is er voor de eerste drie jaar ook geld vrij gemaakt voor:

  • Boscompensatie (41 miljoen euro)
  • Kwaliteitsverhoging riviernatuur (40 miljoen euro)
  • Basiskwaliteit, onderzoek en monitoring (25 miljoen euro)

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het Uitvoeringsprogramma Natuur van het IPO en ministerie van LNV.
De Bosgroepen kunnen u helpen bij onderzoek, planvorming, aanvragen van mogelijke subsidies, en uitvoer van toekomstige maatregelen. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon bij de Bosgroep.

labels: , , , ,

gerelateerd