Intrekgebied Uddelermeer in beeld door middel van grondradaronderzoek

1 juni 2020

De waterkwaliteit van het Uddelermeer (gemeente Apeldoorn) laat sinds langere tijd te wensen over. Het meer heeft te maken met hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor zijn de ecologische waarden van het Uddelermeer afgenomen en is het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen. De beheerder, Kroondomein Het Loo, en de gemeente Apeldoorn hebben de wens om het Uddelermeer met al zijn cultuur- en natuurhistorische en ecologische kwaliteiten te herstellen, en hebben de Bosgroepen gevraagd in beeld te brengen wat hiervoor nodig is.

Wateraanvoer

Eén van de vragen die daarbij speelt, is van welk gebied het Uddelermeer afhankelijk is als het gaat om wateraanvoer; het zogenaamde intrekgebied. Hierbij speelt de bodemopbouw en dan met name de aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de bodem een belangrijke rol. De Bosgroepen hebben dit met hulp van grondradaronderzoek in beeld laten brengen.

Bodemopbouw

Hoe diep een grondradar in de bodem kan kijken, is afhankelijk van de bodemopbouw. Rondom het Uddelermeer bestaat de bodem vooral uit zand en grind. Daardoor was het zicht tot wel 16 meter diep. Dwarsprofielen van het grondradaronderzoek laten plaatselijk een leemlaag zien (zie  blauwe lijn in afbeelding onderaan). Hiermee is een beeld verkregen van waar het grondwater vandaan komt, dat het Uddelermeer voedt. Nu dat bekend is, wordt de komende tijd bekeken in welke periode grondwater uit dit gebied het Uddelermeer beïnvloedt, en wat de kwaliteit van dit grondwater is. Hiervoor worden peilbuizen op verschillende plekken geplaatst om de waterstanden én waterkwaliteit het komende jaar te monitoren.

Verdroging door ontwatering

Naast dit onderzoek naar de herkomst van het water dat het Uddelermeer voedt, en de kwaliteit daarvan, wordt onderzocht in hoeverre het Uddelermeer onderhevig is aan verdroging als gevolg van ontwatering in de omgeving.

Het grondradaronderzoek is uitgevoerd door Medusa (Groningen). De peilbuizen en inmetingen worden verricht door het Veldwerkbureau. Onderzoekscentrum B-WARE doet de waterkwaliteitsanalyses en samen met hen wordt de data geïntegreerd om zicht te krijgen op de knelpunten en herstelmogelijkheden voor het Uddelermeer.

Vlak ten oosten van het meer zijn twee slecht doorlatende lagen aanwezig (blauwe lijnen), waaronder een aaneengesloten laag vanaf het meer naar het oosten (uit rapportage Medusa)

labels: , , ,

gerelateerd