Hogere SNL-vergoeding ‘bos met productie’

27 juni 2017

Brussel heeft een aantal aanpassingen in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) goedgekeurd. De standaardkostprijs voor het beheertype bos met productie gaat aanzienlijk omhoog. Op aandringen van onder andere de Bosgroepen is een vergoeding opgenomen voor (actieve) verjonging binnen dit beheertype.

Wat is de standaardkostprijs?

Voor elk beheertype worden standaardkostprijzen (SKP) bepaald: de kosten van alle beheeractiviteiten. De SKP’s vormen een richtlijn voor een vergoeding van de beheerkosten in SNL. Doorgaans vergoeden provincies 75% van de SKP.

Actieve verjonging in bos met productie

Verjonging in bos met productie wordt nu niet of nauwelijks vergoed vanuit SNL. Dit komt omdat beleidsmakers uitgaan van natuurlijke verjonging. Ook nemen zij aan dat beheerkosten worden gesaldeerd met een gemiddelde houtopbrengst.
Natuurlijke verjonging is met name op de droge (zand)gronden en nattere (klei)gronden niet toereikend als je zowel productie als ook ecologische doelen nastreeft. Hier is aanplant noodzakelijk, zo vinden de Bosgroepen.

Samen met Staatsbosbeheer hebben we de standaardkostprijs voor multifunctioneel bos aangekaart. En met succes: Brussel heeft een verhoging van de SKP per 2018 goedgekeurd. Als de provincies blijven vasthouden aan de vergoeding van 75%, dan gaat het subsidietarief van ‘droog bos met productie’ omhoog van €0 naar €20,80 per hectare en van ‘vochtig bos met productie’ van €9,69 naar €40,29 per hectare.

Vochtig hakhout en openstellingsbijdrage

Tevens wordt het beheertype vochtig hakhout gesplitst in ‘vochtig en hellinghakhout’ en ‘wilgengriend’. De nieuwe tarieven, die sterk uiteen zullen lopen, worden nog bekendgemaakt.

Ook is de aanpassing van de SKP van de openstellingsbijdrage (voorheen recreatietoeslag) door Brussel goedgekeurd. Het gaat om een lichte verhoging en een verdeling in twee componenten ‘onderhoud’ en ‘toezicht’. Wat dit gaat betekenen voor de vergoeding is nog niet duidelijk omdat hier nog nadere bestuurlijke besluitvorming over moet plaatsvinden.

Voor alle drie SKP’s speelde de vraag of er sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun. Brussel heeft geoordeeld dat dit niet het geval is.

Wat betekent dit voor u?

Subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2018 zullen uitgaan van de nieuwe standaardkostprijzen. Naar alle waarschijnlijkheid worden de subsidies met startdatum 1 januari 2017 aangepast vanaf 2018. Dat betekent dat de nieuwe SKP’s zullen gelden voor de resterende vijf jaren van de subsidieperiode. Subsidies met een eerdere startdatum blijven ongewijzigd.

labels:

gerelateerd