Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

25 februari 2016

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder (Friesland), de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma thoe Slooten, de plannen voor inrichting van de polder voor natuur. De betrokkenheid bij de polder bleek wel uit de grote opkomst tijdens deze avond: eigenaren, omwonenden, vogelwachters, gemeente, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en de lokale pers waren allen aanwezig.

Gerry Bulten, projectleider bij de Bosgroepen, mocht mede namens de eigenaren welkom heten. Zij gaf hierbij aan hoe bijzonder het is dat twee particuliere grondeigenaren ruim 100 ha nieuwe natuur realiseren binnen een Natura 2000-gebied en daarvoor ook het vertrouwen van provincie en waterschap krijgen.

Fons Eysink, ecoloog bij de Bosgroepen, lichtte op zijn eigen bevlogen wijze de plannen voor de polder toe. De polder, gelegen in het dal van het Koningsdiep, binnen Natura 2000-gebied Van Oordts Mersken, wordt ingericht voor dotterbloemhooiland met ruimte voor weidevogels als Kievit, Grutto, Tureluur en mogelijk zelfs Kemphaan en Leeuwerik. Daarvoor is van belang dat de polder zo lang mogelijk nat blijft, gevoed door schoon kwelwater. De polder krijgt hiervoor een flexibel waterpeil gericht op natuur. Tegelijkertijd wordt er met behulp van begreppeling, natuurvriendelijke oevers en kopakkerbuizen voor gezorgd dat het zure regenwater voldoende snel afgevoerd wordt.

De aanwezigen in de zaal toonden grote betrokkenheid bij de plannen. Er werd geapplaudisseerd en gevraagd om een excursie. Na afloop lieten verschillende mensen nog eens weten hoe enthousiast ze van het verhaal worden. Met deze grote betrokkenheid van alle partijen, zien de Bosgroepen de uitvoering van de plannen met vertrouwen tegemoet.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met regiobeheerder Gerald Kragt, Gerry Bulten of Fons Eysink.

Zie ook een artikel in Sa! (p.5)

labels: , , , ,

gerelateerd