Gezamenlijk aan de slag met overgangszones

8 december 2020

De Unie van Bosgroepen heeft samen met BoerenNatuur, Federatie Particulier Grondbezit , LandschappenNL, NAJK, Natuurmonumenten en Netwerk Grondig een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangszones. En om overgangszones een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur.

De oproep of het aanbod in de brief (dd. 3 december 2020) luidt: “Zet in op overgangszones in aanpak stikstof om herstel van onze natuur mogelijk te maken terwijl de landbouw daarbij ook perspectief houdt.”
Het ministerie van LNV heeft als doel dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft. Om dit doel te bereiken trekt het ministerie van de komende tien jaar twee miljard euro uit voor ‘vermindering stikstof’ en drie miljard voor ‘Programma Natuur. Een onderdeel van Programma Natuur is ‘de overgangszone’. Rijk en provincies kunnen grenzend aan het Natuurnetwerk overgangszones creëren, waarin ze natuurmaatregelen kunnen combineren met maatregelen zoals de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, klimaatbossen en bijvoorbeeld zonneweides. Dit biedt extra kansen voor natuurherstel door afname van de milieudruk en vergroting van het areaal geschikt leefgebied. Het begrip overgangszones is nog niet volledig uitgekristalliseerd, de invulling ervan is echter cruciaal. De ondertekenaars van de brief willen proefsgewijs laten zien hoe landbouw en natuur in dergelijke gebieden hand in hand kunnen gaan.

Achtergrond

Overgangszones zijn cruciaal als je én het stikstofprobleem wilt aanpakken én wilt werken aan systeemherstel, zowel abiotisch, biotisch als maatschappelijk. Alleen dan kan er een robuust systeem ontstaan dat mee kan bewegen in de dynamiek van klimaatverandering, zoals het omgaan met droge voorjaren en extreme regenval. Overgangszones hebben dus een belangrijke rol in het sneller bereiken van de gewenste gunstige staat van instandhouding van Natura 2000 gebieden. Door te werken aan een wenkend toekomstperspectief voor boeren, door instrumenten en daarmee ook gelden te stapelen en door van onderop vanuit het gebied te werken maak je volgens ons de grootste kans dat we ook echt stappen vooruit zetten.

Nicole Olland: “De Unie van Bosgroepen steunt van harte de oproep om overgangszones een prominente rol te geven bij de uitvoering van het Programma Natuur. Wij gaan graag samen met u aan de slag!”

Zie ook: https://www.aanpakstikstof.nl/  (website Ministerie van LNV)

labels: , , ,

gerelateerd