Het Bosschap is opgeheven: wat zijn de gevolgen voor u?

20 augustus 2015

Per 1 januari 2015 is het Bosschap opgeheven. Hier zetten we op een rijtje welke belangrijke gevolgen dit heeft voor boseigenaren.

Wat was het Bosschap?
Het Bosschap was een publiekrechtelijke organisatie. Als bedrijfschap zorgde het voor belangenbehartiging voor en bevorderen van professionaliteit binnen de sector. Alle eigenaren van bos- en natuurterrein van ten minste 5 hectare waren verplicht geregistreerd bij het Bosschap. Bezittingen kleiner dan 5 hectare konden vrijwillig worden geregistreerd. Het Bosschap kon verordeningen instellen. Via deze verordeningen werden boseigenaren in het verleden verplicht om maatregelen te nemen tegen schadelijke insecten zoals de Letterzetter.

Aanpassingen in de Boswet
In artikel 15 lid 3 van de Boswet was vastgelegd dat gemeenten buiten de bebouwde kom geen aanvullende regels (bovenop de Boswet) mochten stellen aan bij het Bosschap geregistreerde bedrijven. Met het einde van het Bosschap is ook die verplichte registratie en contributie verdwenen.
Artikel 15 is inmiddels zo gewijzigd dat gemeenten geen aanvullende regels meer mogen stellen aan alle bossen en houtopstanden die vallen binnen de Boswet (groter dan 10 are of 20 bomen, buiten de bebouwde kom). In de praktijk betekent dit dat zowel bosbezittingen groter dan 5 (verplicht geregistreerd bij het Bosschap) als bosbezittingen kleiner dan 5 hectare (niet verplicht geregistreerd) onder dit regime vallen. Voor regulier bosbeheer van alle bossen en houtopstanden die onder de Boswet vallen, zijn in beginsel dus géén gemeentelijke vergunningen nodig. De kapmeldings- en herplantingsplicht in het kader van de Boswet blijft onverkort van toepassing.

VBNE
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren heeft veel activiteiten van het Bosschap overgenomen, bijvoorbeeld de coördinatie van het netwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en de cao Bos en Natuur. De VBNE is echter een privaatrechtelijke vereniging en heeft dus niet de bevoegdheid om verordeningen in te stellen of om een verplichte bijdrage te heffen. Als privaatrechtelijke organisatie zijn de banden met de (rijks)overheid losser. Dat betekent dat de VNBE minder mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen dan het Bosschap.

De VBNE wordt gefinancierd uit contributie van de leden. Leden zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, het ministerie van Defensie en de Federatie Particulier Grondbezit. Individuele particuliere eigenaren, aannemers en gemeenten kunnen geen lid worden, alleen koepelorganisaties. Er loopt een initiatief van enkele gemeenten om hiervoor een koepelorganisatie in het leven te roepen. In het bestuur van de VBNE zijn alleen de leden vertegenwoordigd en dus geen vertegenwoordigers van de werknemers of de aannemers.

labels: ,

gerelateerd