Gemalen alp in het bos

3 december 2014

Voorafgaand aan de ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland op 28 november j.l. heeft dr. ir. Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) een voordracht gegeven over het thema bodemvruchtbaarheid in bos. Hij lichtte op zeer inzichtelijke wijze toe welke processen zich in de bosbodem afspelen en wat daarvan de tastbare gevolgen zijn. Hij bepleitte o.a. om spaarzaam om te gaan met het afvoeren van tak- en tophout uit bossen.

Den Ouden benadrukte dat het Nederlandse bos om te beginnen al grotendeels op de armste en dus kwetsbaarste zandgronden ligt. Door natuurlijke processen, versterkt door menselijk handelen (m.n. stikstofdepositie), treedt versneld verzuring op met alle negatieve gevolgen van dien. Naarmate het loof van bomen slechter verteerbaar is, gaat dit proces sneller. Naaldbos scoort in dit opzicht aanzienlijk slechter dan loofbos. Daarom pleit Jan den Ouden voor meer loofbos. Ook houtoogst heeft een negatief effect op de mineralenbalans, waarbij de helft van de mineralen in bast, tak- en tophout en loof zit. Het afvoeren van top- en takhout raadt hij daarom af, temeer omdat dit geen significante bijdrage aan de nationale energiedoelstellingen levert.

Een remedie tegen verzuring die momenteel wordt onderzocht is bemesting met steenmeel (“gemalen Alp”). Op die manier hoeven we niet te wachten op een nieuwe ijstijd waarin gletsjers verse mineralen aanvoeren. Voordeel van steenmeel ten opzichte van reguliere kalk en meststoffen is dat de mineralen langzamer vrijkomen en dus over een veel langere periode werkzaam zijn.

De Bosgroepen zijn betrokken bij verschillende initiatieven om praktijkproeven met steenmeel uit te voeren. De presentatie van Jan den Ouden is binnenkort beschikbaar voor de leden.

labels: , ,

gerelateerd