FSC en invasieve exoten

7 november 2019

In Nederlandse bossen komen verschillende uitheemse soorten voor die hier bewust of onbewust zijn geïntroduceerd. Een klein deel gedraagt zich invasief en kan de lokale inheemse flora in het bos bedreigen en daarmee het functioneren van het ecosysteem. Vaak zijn deze  invasieve exoten lastig te bestrijden en kunnen ze het moeilijker maken natuurdoelen te bereiken of in stand te houden en maken het beheer lastiger en duurder.

Voorbeelden zijn de duizendknoopsoorten, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, hemelboom, Amerikaanse vogelkers en op bepaalde groeiplaatsen Amerikaanse eik. In de nieuwe Nederlandse FSC-standaard wordt expliciet aandacht besteed aan invasieve exoten. Er wordt gesteld dat voorkomen dient te worden dat invasieve soorten negatieve gevolgen kunnen krijgen op de beheerdoelstellingen. Invasieve soorten mogen niet geïntroduceerd worden en voor bestaande populaties dient een bestrijdingsstrategie* ontwikkeld te worden die in het beheerplan wordt opgenomen.

*In het geval van de Amerikaanse vogelkers kan deze bestrijdingsstrategie ook gelezen worden als beheerstrategie, om verdere uitbreiding te voorkomen. Zo is er recent een ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers (Bosgroepen, WUR) uitgebracht. Afhankelijk van de doelstelling van de eigenaar/beheerder, kan een beheerstrategie voor deze soort worden opgesteld.

Invasieve curve

De ontwikkeling van populaties invasieve soorten verloopt volgens de zogenaamde “invasiecurve”. Vlak na de introductie zijn er nog weinig exemplaren en kunnen deze tegen relatief lage kosten worden verwijderd. Naarmate de tijd verstrijkt neemt het aantal exemplaren steeds sneller toe totdat, wanneer niets wordt gedaan, de soort zijn maximale verspreidingsgebied heeft bereikt. De kosten nemen in deze periode ook exponentieel toe. Het is dus van groot belang om introductie van nieuwe invasieve exoten te voorkomen. En als ze toch in het gebied komen, ze vroegtijdig in het vizier te hebben om effectief en efficiënt actie te kunnen ondernemen. Regelmatige inventarisatie op invasieve exoten is hierbij van belang.

Bestrijding

Welke bestrijdingsmethoden het beste werken, verschilt per soort. Door rekening te houden met de ecologie van de soort kan voor de effectiefste methode gekozen worden en kan verspreiding voorkomen worden. Wanneer de soort wijdverspreid is, zal het moeilijk en kostbaar zijn de soort geheel te elimineren. Het is dan zaak de situatie beheersbaar te houden en de negatieve impact op de omgeving zo minimaal mogelijk te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door wat aanpassingen in het reguliere beheer door te voeren om dominantie te voorkomen en de soort in te passen in het systeem.

Eigendomsgrenzen voorbij

Invasieve exoten stoppen niet bij eigendomsgrenzen. Neem daarom contact op met buurterreineigenaren en bespreek hoe voorkomen kan worden dat invasieve exoten verspreid worden en hoe samen op te trekken in bestrijding.

labels: , ,

gerelateerd