Eén jaar SNL-monitoring

18 maart 2013

2012 was het eerste jaar dat de SNL-monitoring op volle kracht door de Bosgroepen werd uitgevoerd. Een jaar met vegetatiekarteringen, bosstructuurkartering, broedvogelkarteringen en insectenkarteringen in een groot aantal terreinen. De karteringen geven ons, de provincie en de eigenaar een goed beeld van de kwaliteiten die binnen het terrein aanwezig zijn, maar laten ook de knelpunten goed zien.

De monitoring in 2012 leverde diverse bijzondere waarnemingen op. Zo werd op de Elspeetse heide (eigendom van de gemeente Nunspeet) het in Nederland zeer zeldzame Rijstkorrelmos gevonden. Dit betreft nu een van de slechts drie vindplaatsen in Nederland. Daarnaast werd op een nabijgelegen hoogveen de Hoogveenglanslibel waargenomen. Deze libel was al 75 jaar niet meer gezien op de Veluwe.

Het gaat bij monitoren natuurlijk niet alleen om het vinden van bijzondere soorten. Een vegetatiekartering geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van het terrein en laat ook zien hoe de abiotische condities zijn. Zo wordt inzichtelijk op welke plekken er bijvoorbeeld sprake is van verdroging of vermesting. De structuurkarteringen geven een ruimtelijk beeld van een terrein. Bij een heideterrein wordt zo bijvoorbeeld duidelijk of het terrein alleen uit heide bestaat of dat er ook natte delen en stuifzandjes aanwezig zijn. In bossen wordt een bosstructuurkartering uitgevoerd waarbij informatie verkregen wordt over de mate van openheid, aanwezigheid van dode bomen en struweel. In combinatie met een broedvogelkartering wordt een goed beeld verkregen van de aanwezigheid van structuur en wat dat oplevert voor vogels.

Ook in 2013 zal weer op een groot aantal terreinen worden gemonitord, waardoor de kennis van deze terreinen aanzienlijk toeneemt. De Bosgroepen stellen de verkregen gegevens beschikbaar voor het lid.

labels: ,

gerelateerd