Detailontwatering van het Dommeldal in beeld

30 november 2015

De Bosgroepen zijn voor Natuurmonumenten aan het werk in het Dommeldal. Om het hydrologisch herstel te optimaliseren, wordt met veldwerk eerst de detailontwatering van het gebied in kaart gebracht. Op basis daarvan volgt een advies over concreet hydrologisch herstel op de korte termijn.

Sleutelfactor
In het Dommeldal zijn vanuit Natura2000 en PAS een aantal maatregelen geformuleerd om verdroging tegen te gaan. Herstel van de hydrologie speelt daarbij een sleutelrol. Een deel van de voorgestelde maatregelen kan pas op de lange termijn genomen worden, maar er is ook op de korte termijn al herstel mogelijk. Natuurmonumenten, beheerder van een flink deel van het Dommeldal, wil graag met dit hydrologisch herstel aan de slag en heeft de Bosgroepen gevraagd om in kaart te brengen welke korte-termijn maatregelen het beste genomen kunnen worden en op welke plekken. In overleg met de gemeente Valkenswaard, die een beheerovereenkomst heeft met Bosgroep Zuid Nederland, worden ook de gemeentelijke percelen in het gebied in de opdracht meegenomen.

Elke sloot telt
Tijdens het veldwerk worden alle sloten, greppels en rabatten op eigendom van Natuurmonumenten en de gemeente Valkenswaard op kaart gezet. Een deel van het ontwateringsstelsel is al bekend uit eerdere onderzoeken, maar toch gaat het team weer het veld in. Ook de kleinste watergangen zijn namelijk van belang. Bovendien worden er aan alle watergangen nieuwe metingen gedaan. Zo worden de dimensies en de stromingsrichting van de sloten nauwkeurig bepaald. Ook wordt er gekeken naar het optreden van roest en ijzerbacteriefilms in sloten, zichtbare stroming en indicatieve plantensoorten op de percelen en langs de watergangen. Van het oppervlaktewater in sloten en greppels wordt de pH en EGV gemeten. Al deze gegevens resulteren in een gedetailleerd beeld van de hydrologische situatie in het gebied.

Tijdens het veldwerk worden alle watergangen en natte laagten opnieuw ingemeten.

Aan de slag
Op basis van de hydrologische analyse kunnen onze hydrologen en ecologen bepalen welke maatregelen zinvol zijn op de korte termijn en kunnen ze er ook voor zorgen dat deze maatregelen optimaal aansluiten bij maatregelen die voor de lange termijn ingepland staan. Het uiteindelijke advies wordt in februari opgeleverd. Daarna kunnen Natuurmonumenten en gemeente Valkenswaard beginnen met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en zal het Dommeldal weer een stukje natter worden.

Meer informatie over dit project kunt u opvragen bij Gerry Bulten.

labels: , ,

gerelateerd