Bosgroepen helpen leden bij indienen zienswijze PAS

23 februari 2015

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 lag het ontwerpbesluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage en waren er inloopbijeenkomsten per provincie. Wij hebben gemerkt dat er met name voor particuliere eigenaren nog onduidelijkheid is over de PAS en dat de multifunctionaliteit van particulieren eigendommen lang niet altijd is meegenomen in de voorgestelde herstelmaatregelen. Met het indienen van diverse zienswijzen proberen wij voor diverse leden er alsnog voor te zorgen dat hun belangen voldoende worden meegenomen.

Particuliere eigenaren en landgoederen hebben vaak meerdere functies en kernwaarden op hun eigendom. Deze verzameling van functies bepaalt de uitstraling en verdienkracht van landgoederen. Bij elke herstelmaatregel is het dan ook van groot belang om de impact op het geheel te beschouwen. Het is voor particuliere eigenaren en landgoederen van belang om de uitvoering van eventuele herstelmaatregelen te kunnen onderzoeken en beoordelen in het licht van de effecten op het totale eigendom en de verzameling van functies daarin. Deze afweging moet plaats kunnen vinden, voordat eventuele ondertekening van borgingsafspraken aan de orde is. Omdat de focus van de PAS (en Natura 2000) op de ecologie ligt, is er niet altijd oog geweest voor andere functies die een rol spelen. Voor meerdere particuliere leden hebben de Bosgroepen een zienswijze ingediend om juist dit punt op de agenda te krijgen.

De juistheid van de habitatkaarten is soms ook een punt van aandacht. Een onjuiste habitatkaart kan in de toekomst grote gevolgen hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van uw bezit. Ook hiervoor hebben de Bosgroepen voor meerdere leden een zienswijze ingediend, om ervoor te zorgen dat onjuistheden worden gecorrigeerd.

In de gebiedsanalyses zijn herstelmaatregelen opgenomen. De herstelmaatregelen vinden soms plaats op terreinen van particuliere eigenaren. Het is van groot belang dat er goed overleg plaatsvindt met deze particuliere eigenaren. Van diverse leden hebben wij gehoord dat dit niet altijd is gebeurd. Waar mogelijk proberen wij alsnog met de provincie om tafel te gaan. Overleg en betrokkenheid is namelijk van groot belang, zeker omdat in het PAS-programma een passage is opgenomen waaruit blijkt dat bij onvoldoende voortgang van de voorgestelde herstelmaatregelen, de verantwoordelijke bestuursorganen de uitvoering van de maatregelen kunnen afdwingen (met inbegrip van het onteigeningsinstrument). Alertheid blijft daarom geboden.

Heeft u vragen over het PAS-programma of wenst u ondersteuning in het PAS-traject, neem dan contact op met uw Bosgroep.

labels: ,

gerelateerd