Bosgroepen adviseren bij herstel Mosterdveen

16 juli 2014

Het Beschermd Natuurmonument Mosterdveen binnen Natura 2000 gebied Veluwe wordt versterkt met ongeveer 20 hectare nieuwe natuur. In opdracht van provincie Gelderland heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een deel van de camping grenzend aan het Mosterdveen vrijgemaakt om het gebied in te richten voor natuur. Daarnaast wil een aanliggende particuliere grondeigenaar zijn landbouwgronden omvormen naar natuur.

De uitdaging die er nu ligt, is om het landschapsecologische systeem in dit vennengebied met bijzondere soorten als klokjesgentiaan en gentiaanblauwtje zoveel mogelijk te herstellen. Vanwege de reeds aanwezig natuurwaarden en de grote natuurpotenties van het gebied heeft DLG de Bosgroepen gevraagd te adviseren over de gewenste maatregelen voor herstel van het hydrologisch systeem en het afgraven van verrijkte grond op zowel de voormalige camping als het aanliggende particuliere eigendom. Het advies van de Bosgroepen is één op één overgenomen in de uitvraag naar de aannemers. Dit najaar wordt er een begin gemaakt met de uitvoering van de herstelmaatregelen.

De Bosgroepen hebben met veel plezier bijgedragen aan de ontwikkeling van het Mosterdveen, een bijzondere gebiedje op de Veluwe!

labels: , , , , ,

gerelateerd