Uitbetaling SNL

Publicatiedatum: 6 juni 2019

Uiterlijk half juni 2019 vinden de uitbetalingen SNL over het beheerjaar 2018 plaats. Sommige betalingen zijn helaas iets vertraagd, omdat dit jaar een kadastrale controle op eigendom is uitgevoerd. Bij de uitbetaling ontvangen de deelnemers aan SNL-verzamelaanvragen hun beheersubsidie, inclusief eventuele toeslagen zoals de voorzieningenbijdrage (voorheen openstellingsbijdrage/recreatietoeslag), vaarland of gescheperde kuddes. Hiertoe ontvangen de SNL-deelnemers binnenkort een creditfactuur van de Unie van Bosgroepen, samen met een toelichtende brief. Het kan zijn dat u de betaling eerder ontvangt dan de creditfactuur. Het te ontvangen bedrag wordt op het bij de Unie van Bosgroepen bekende rekeningnummer overgemaakt. Dit rekeningnummer is onlangs, samen met andere gegevens, via een SNL-controlemailing bij de leden geverifieerd.

Een korte toelichting op onze werkwijze van uitbetaling, en het tijdstip:

  • Leden die voorheen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een eigen beschikking ontvingen, kregen dit geld via RvO in januari uitbetaald. Ook de Bosgroepen ontvangen uiterlijk eind januari de subsidiegelden voor de uitbetaling. Tegenwoordig ontvangen de Bosgroepen in de meeste gevallen de SNL niet meer via RvO, maar via de provincies.
  • De Unie van Bosgroepen ontvangt één ‘lumpsum’ bedrag per lopende beschikking. Na ontvangst moet dit bedrag uitgesplitst worden naar een beheersubsidie voor alle deelnemers in deze beschikking. Daarbij kan sprake zijn van wijzigingen in de uitbetaling omdat bij sommige deelnemers het subsidiebedrag veranderd is door verkoop, overlijden e.d. Hierdoor is een controle op toedeling van de ontvangen subsidiegelden nodig voordat wij daadwerkelijk tot uitbetaling kunnen overgaan.
  • De Unie van Bosgroepen is gehouden om eenmaal gedurende de looptijd van een beschikking te controleren of de deelnemers aan de verzamelaanvraag volgens de kadastrale gegevens nog steeds het eigendom of langdurige erfpacht hebben van de terreinen waarvoor subsidie wordt ontvangen. Deze kadastrale controle heeft dit voorjaar plaatsgevonden en is zo veel mogelijk verwerkt in de uitbetaling.
  • Men ontvangt de beheersubsidie zo snel mogelijk na onze controles, doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de subsidiegelden; dat is normaal gesproken in de maand mei. Als door specifieke omstandigheden de uitbetaling niet eind mei kan plaatsvinden, zult u hierover separaat door uw Bosgroep geïnformeerd worden.
     

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de SNL-contactpersoon van uw Bosgroep.

labels: ,

gerelateerd