SNL-veldcontroles

Publicatiedatum: 25 juni 2018

Al onze leden die via de Bosgroepen de Subsidie Natuur en Landschap (SNL) ontvangen, kunnen gedurende de subsidielooptijd een veldcontrole op hun terrein krijgen. Tijdens de veldcontrole wordt gekeken of het natuurbeheertype/ landschapsbeheertype waarvoor men subsidie ontvangt, in stand wordt gehouden. Ook wordt gecontroleerd of het SNL-terrein opengesteld en toegankelijk is.

Veldcontroles: instandhouding beheertype

Als ontvanger van de SNL-subsidie moet de (Unie van) Bosgroepen, als gecertificeerd aanvrager, er op toezien dat alle beheeractiviteiten worden verricht die nodig zijn voor de instandhouding van het beheertype. En dat geen handelingen worden verricht die afbreuk doen aan de instandhouding. De beheerder is zelf verantwoordelijk voor het (benodigde) beheer. Om te zien of onze leden het beheertype van hun bos/natuurgebied in stand houden, voeren we regelmatig veldcontroles uit. Leden worden hier, indien mogelijk, van tevoren over geïnformeerd.

Veldcontroles: Openstelling terrein

SNL-terreinen dienen kosteloos te worden opengesteld en toegankelijk te zijn van zonsopgang tot zonsondergang gedurende 358 dagen per jaar. De toegang mag niet belemmerd worden door obstakels als hekken of ‘verboden-toegang’ borden.
Al onze leden ontvangen hiervoor de voorzieningenbijdrage vanuit SNL (voorheen bekend als recreatietoeslag) om de wegen en paden op het terrein te onderhouden.
Controle op de openstelling en toegankelijkheid is onderdeel van de veldcontrole.

Consequenties niet-naleven voorwaarden

Wanneer tijdens een veldcontrole wordt geconstateerd dat het natuurbeheertype/ landschapsbeheertype van het terrein niet in stand wordt gehouden, of dat het terrein niet goed toegankelijk is, heeft dat consequenties voor het lid. In eerste instantie wordt het lid uiteraard benaderd over het gevoerde beheer of de toegankelijkheid.
Alleen als er sprake blijkt te zijn van het bewust niet-naleven van de voorwaarden (onjuist of nalatig beheer/afsluiten van het terrein) dan kan dat leiden tot inhouding of terugvordering van de ontvangen beheersubsidie.

SNL-monitoring

In opdracht van de provincies voeren de Bosgroepen ook de SNL-monitoring uit. De SNL-monitoring is een ecologische terreininventarisatie waarbij we kijken naar de natuurkwaliteit (flora, fauna, structuur) van het terrein. De resultaten van de SNL-monitoring worden teruggekoppeld aan de provincie en, op verzoek, aan het lid. De provincies gebruiken deze resultaten om de doelen van het natuurbeleid te toetsen en om te zien of deze eventueel moeten worden bijgesteld. Aan deze monitoringsresultaten zitten geen consequenties voor een lopende beschikking.

Combineren veldbezoek SNL

De Unie van Bosgroepen heeft ervoor gekozen om de veldcontroles zoveel mogelijk te laten samenvallen met de SNL-monitoring. De veldcontroles en SNL-monitoring worden door medewerkers van de Bosgroepen of door derden (in opdracht van de Bosgroepen) uitgevoerd. Afhankelijk van het beheertype worden terreinen meerdere keren in het jaar of verspreid over verschillende jaren bezocht.

Meer informatie

Meer informatie over SNL vindt u op de website van de Bosgroepen.

labels: , , ,

gerelateerd