Reactie op concept ‘Aanvalsplan Stikstof’ provincie Limburg

Publicatiedatum: 30 januari 2020

Vorige week donderdag hebben de TBO’s (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland) en de Natuur en Milieufederatie Limburg overleg gevoerd met de provincie Limburg. Hierbij waren twee gedeputeerden (met deels natuur in portefeuille) en twee ambtenaren van de afdeling Natuur en Water van de provincie Limburg aanwezig. Het onderwerp was het (concept-) Aanvalsplan Stikstof van de provincie Limburg.

‘Wij vonden het nodig om gezamenlijk een brief op te stellen aan de provincie om vooral een brede(re) en integrale aanpak voor te stellen’, vertelt Arno Neijts, directeur Bosgroep Zuid Nederland. ‘Ons ledenbelang, een duurzaam beheer van bos en natuur, is hierbij gediend’. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft dinsdag het Aanvalsplan Stikstof vastgesteld. ‘We hebben erop aangedrongen om onze aanbevelingen in het plan op te nemen. In het aangenomen Aanvalsplan Stikstof en het bijgaande persbericht zien wij gelukkig een aantal aanbevelingen terug. Dat geeft goede hoop voor de toekomst!’. De brief kunt u hier lezen.

Essentie van het plan

De essentie van het plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden; een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie zal hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden voor de korte én middellange termijn werk van maken.

Het aanvalsplan kent vier actielijnen. Ten eerste zal de eerder ingezette lijn van natuurherstel en soortenbeleid versneld uitgevoerd worden. Een sterke en robuuste natuur kan beter omgaan met ontwikkelingen in haar omgeving. Ten tweede zullen er maatregelen genomen worden bij de bronnen van stikstofuitstoot rondom de Natura 2000-gebieden. Een derde lijn is om de vergunningverlening weer op gang te helpen en te komen tot een nieuwe balans tussen natuurherstel enerzijds en maatschappelijke en economische ontwikkelingen anderzijds. Tenslotte is het van belang dat er ook voor Limburg in Nederland en Europa een gelijk speelveld is qua wet- en regelgeving. Het is een dynamisch plan, dat de provincie als uitgangspunt gebruikt voor de gebiedstafels Noord, Midden en Zuid-Limburg en de provinciale overlegtafel stikstof. Samen met alle partijen in het gebied gaat men de genoemde acties verder uitwerken en tot uitvoering brengen.

Klik hier om het volledige persbericht van de provincie Limburg te lezen over het Aanvalsplan Stikstof.

 

Headerafbeelding RIVM

labels: ,

gerelateerd