POP3 Hydrologisch herstel natuurterreinen de Tachtig Bunder en de Reten

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar onder druk staan. Gebieden met veel potentie komen niet of nauwelijks tot ontwikkeling. Veel plantensoorten verdwijnen en vegetaties worden daardoor eentoniger. Dat betekent een afname van de voortplantingsgelegenheid voor allerlei dieren. Maar ook een afname van de kwantiteit en kwaliteit van voedselplanten, wat vervolgens ook automatisch gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van prooidier- en gastheersoorten. Ongewenste ontwikkelingen die we graag een halt toe willen roepen.

Om gericht te kunnen werken aan het herstellen en behouden van de natuur en biodiversiteit, is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) opgesteld. Dit Europese programma is gericht op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland en biedt onder andere kansen om te werken aan herstel en ontwikkeling van veelbelovende gebieden. Ook de provincie Brabant zet fors in op dit programma. Inmiddels is POP3 van start gegaan met allerlei projecten, waaronder in de omgeving van de Zoeksche Loop, de Tachtig Bunder en de Reten.

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat realiseren?

Dit project heeft als doel het herstellen, uitbreiden en verbinden van leefgebieden van belangrijke soorten in de heidelandschappen. Daarnaast zet men in op het ontwikkelen en herstellen van een zwak gebufferd ven, veenmosrijke natte heide en heideveentjes. Via diverse (herstel)maatregelen ontstaan er kansen om de populaties gladde slang, heikikker, heideblauwtje en vinpootsalamander te versterken. Bovendien kunnen soorten zoals heidekartelblad, beenbreek, lavendelheide, kleine veenbes, gevlekte orchis en gentiaanblauwtje dan weer terugkeren in het gebied.

Met de maatregelen binnen dit POP3 project, willen we het volgende bereiken:

 • Het herstel, uitbreiden en verbinden van leefgebieden van prioritaire soorten van heidelandschappen;
 • Het ontwikkelen en herstellen van een zwak gebufferd ven, veenmosrijke natte heide en heideveentjes.
  a. Populaties van onder meer gladde slang, heikikker, heideblauwtje en vinpootsalamander moeten door de maatregel versterkt worden. Op termijn moeten soorten terug kunnen keren zoals heidekartelblad, beenbreek, lavendelheide, kleine veenbes, gevlekte orchis en gentiaanblauwtje.
  b. Daarnaast vindt er verdroging plaats door de Zoeksche Loop en een onderbemaling. De watergang doorsnijdt op haar traject enkele hogere ruggen in het landschap. Hierdoor worden lokale kwelstromen onderbroken. Als gevolg van de verdroging treedt mineralisatie en daarmee verzuring van het leefgebied op.
  c. Uitbreiden van heide en vennen en de ontwatering van de Zoeksche Loop aanpassen door omvorming van landbouwgronden naar natuur. Dit leidt tot ontwikkeling van hydrologisch herstel op de Tachtig Bunder en De Reten, de verbinding van leefgebieden en uitwisseling van soorten.

Het project in cijfers

De werkzaamheden bestaan uit:

 • 16,6 hectare plaggen
 • 2,8 hectare chopperen
 • 17 hectare maaisel opbrengen

De hydrologische maatregelen zijn:

 • verondiepen en dempen sloten
 • verwijderen (5 stuks) en plaatsen (4 stuks) stuwen
 • plaatsen 9 duikers
 • plaatsen van een pomp

Wat is de planning?

Dit project is gestart in augustus 2019 en loopt 3 jaar. Ieder jaar staan er werkzaamheden en maatregelen gepland. Hieronder ziet u een overzicht van de planning en werkzaamheden:

Heeft u vragen over dit project?

Op deze pagina informeren we u op hoofdlijnen over dit project. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bellen of stuur gerust een mailtje via info@bosgroepzuid.nl.

Dit POP3 project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!

Benieuwd naar de andere projecten binnen POP3? Klik op het project voor meer informatie: omgeving Oirschotse heide en Beerzedal én Groote heide, omgeving de Kempen, omgeving Regte heide en Chaamse beken, omgeving Strabrechtse heide en Beuven en de Maashorst.