POP3 Herstel Natuur en Biodiversiteit Turfven, Schapengracht en Gorp en Roovert

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk door stikstofdepositie. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar onder druk staan. Gebieden met veel potentie komen niet of nauwelijks tot ontwikkeling. Dat geldt ook voor vennen, die erg gevoelig zijn voor stikstof. Veel plantensoorten verdwijnen en vegetaties worden daardoor eentoniger. Dat betekent een afname van de voortplantingsgelegenheid voor allerlei dieren. Maar ook een afname van de kwantiteit en kwaliteit van voedselplanten, wat vervolgens ook automatisch gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van prooidier- en gastheersoorten. Ongewenste ontwikkelingen die we graag een halt toe willen roepen.

Om gericht te kunnen werken aan het herstellen en behouden van de natuur en biodiversiteit, is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) opgesteld. Dit Europese programma is gericht op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland, en biedt onder andere kansen om te werken aan herstel en ontwikkeling van veelbelovende natuurgebieden.

Ook de provincie Brabant zet fors in op dit programma. Inmiddels is POP3 van start gegaan met allerlei projecten, waaronder herstelprojecten voor enkele vennen. Als gevolg van een jarenlange hoge stikstofbelasting, zijn deze vennen sterk verrijkt met voedingsstoffen. Daardoor is er een sterke begroeiing op de oevers en een ophoping van organische materiaal op de bodem, met dikke sliblagen. Door deze vergroting van de voedselrijkdom én de verzuring zijn veel vennen aangetast. Dat vraagt om maatregelen, onder andere bij het Turfven, de Schapengracht en Gorp en Roovert.

Wat willen we bereiken?

Dit project zet in op het herstel en behoud van de 9 vennen in de projectgebieden en ze minder gevoelig te maken voor nieuwe stikstofdepositie. Zo kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen. De projectgebieden zijn het Turfven, de Schapengracht en Gorp en Roovert.

In de provincie Noord-Brabant liggen ruim 600 vennen, van oudsher veelal (zeer) zwak gebufferd en zeer gevoelig voor stikstofdepositie. Als gevolg van een jarenlange, hoge stikstofbelasting, met name vanuit de landbouw, zijn een groot aantal van deze vennen sterk verrijkt met voedingsstoffen. Dat resulteert in een sterke begroeiing op de oevers, waardoor de invang van stikstof alleen maar toe is genomen en er een ophoping van organische materiaal op de bodem waardoor dikke sliblagen is ontstaan. Veel van deze vennen zijn als gevolg hiervan geëutrofieerd en verzuurd. Met de maatregelen binnen dit project pakken we die problematiek aan.

Hoe gaan we dat realiseren?

Binnen dit POP3 project staan de volgende maatregelen centraal:

 • De aanleg van bufferzones op landbouwpercelen grenzend aan vennen, die de vennen direct beschermt tegen meststoffen die via het grondwater uitspoelen.
 • Het verwijderen van bos rondom vennen, zodat minder stikstofverbindingen worden ingevangen en het, eventueel via omzetting in nog schadelijker sulfaat, in de vennen komt.
 • Door vernatting van gebieden rondom vennen, dat schadelijke stikstofverbindingen in minder schadelijk stikstofgas omzet, wat verdwijnt naar de atmosfeer.

Het project in cijfers

Dit project kent meerdere werkzaamheden en herstelmaatregelen.

Turfven

 • Bos en opslag verwijderen 10 hectare
 • Afvoer met stikstof verrijkte baggeren/organisch materiaal 7 hectare
 • Herstel hydrologie 15 hectare
 • Venhabitat verbeterd 6 hectare

Schapengracht

 • Inrichting bufferzone 0,30 hectare
 • Verbeteren hydrologie 0,30 hectare

Vennen Gorp en Roovert

 • Afvoer van met stikstof verrijkte baggeren 0,24 hectare
 • Verwijderen en omvormen bos rondom vennen 6,49 hectare
 • Herstel venoever/verwijderen met stikstof verrijkt organisch materiaal 1,94 hectare
 • Verbeter hydrologie 15 hectare

Wat is de planning?

Dit project is gestart in het najaar van 2019 en loopt 3 jaar. Ieder jaar staan er werkzaamheden en maatregelen gepland. Hieronder ziet u een overzicht van de planning en werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Op deze pagina informeren we u op hoofdlijnen over dit project. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bellen of stuur gerust een mailtje via info@bosgroepzuid.nl.

Dit POP3 project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!

Benieuwd naar de andere projecten binnen POP3? Klik op het project voor meer informatie: omgeving Oirschotse heide en Beerzedal én Groote heide, omgeving de Kempen, omgeving Regte heide en Chaamse beken, omgeving Strabrechtse heide en Beuven en de Maashorst, Omgeving Zoeksche Loop, de Tachtig Bunder en de Reten.