POP3 Herstel natuur en biodiversiteit omgeving Regte heide en Chaamse Beken

Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk, doordat er teveel stikstof in terecht komt. Het overschot aan stikstof heeft forse en complexe gevolgen voor bos en heide. Zo ook op de Regte heide en Chaamse Beken. Om deze ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen is subsidie verkregen uit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). Een Europees programma dat gericht is op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is inmiddels gestart, waarbij we ook in omgeving van de Regte heide en Chaamse Beken aan de slag gaan.

Wat willen we bereiken?

Het projectgebied bestaat uit de Chaamse- en Kempische landgoederenzone en de Kaaistoep, de Sijsten en de Blaak.

Met de maatregelen binnen dit POP3 project, willen we het volgende bereiken:

 • stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit op de Regte heide en Chaamse Beken, als gevolg van stikstofemissies uit de landbouw;
 • duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen die als gevolg van de overmaat aan stikstofdepositie  achteruit zijn gegaan;
 • verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie waardoor biodiversiteit kan toenemen.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om een optimaal effect te bereiken passen we verschillende strategieën toe:

 • we planten boomsoorten aan met rijk strooisel, waardoor de nutriëntenpomp weer op gang komt en de door stikstofdepositie verstoorde mineralenbalans kan herstellen;
 • we verwijderen strooisel en vegetatie met daarin opgeslagen stikstof door kleinschalig te plaggen en/of chopperen en te maaien;
 • we vullen de door stikstofdepositie uitgespoelde mineralen aan door steenmeel op te brengen;
 • we vernatten delen van het gebied om waar mogelijk denitrificatie te stimuleren (een belangrijk proces in de stikstofkringloop waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas, waardoor de planten deze vorm van stikstof niet langer kunnen gebruiken)

Toepassing van steenmeel in de bossen is gericht op de vitaliteit van eiken en het herstel van de nutriëntenvoorziening en bufferingtoestand van de bodem. Dit betekent vlaktegewijs opbrengen van steenmeel in de terreinen die, op basis van gebiedskennis en bodemonderzoek, sterk verzuurd en uitgeloogd zijn en waar herstel van mineralen en buffering noodzakelijk is.

Hervernatting gaan we toepassen op plekken waar in het verleden slotenstelsels gegraven zijn om aanleg van productiebossen mogelijk te maken. We selecteren alleen die locaties waar de verwachting is dat dit tot daadwerkelijke vernatting leidt.

Het project in cijfers

 1. We zetten de omvorming in gang van totaal 300 hectare bos naar een robuust en veerkrachtig inheems bosecosysteem, waardoor de weerstand tegen atmosferische depositie vergroot. Deze ontwikkeling wordt op gang gebracht door aanplant in 100 ha bosgebied;
 2. Op circa 22 hectare heide verwijderen we organisch materiaal en daarmee ook stikstof uit het systeem;
 3. We brengen steenmeel in op 40 hectare bos- en natuurgebied. Zo verbeteren de nutriëntenbalans en de weerbaarheid van het ecosysteem tegen atmosferisch depositie;
 4. We dempen 500 meter aan sloten om de betreffende terreinen natter te maken wat denitrificatie in gang zet.

Wat is de planning?

Dit project loopt 3 jaar. De start is in mei 2018. Ieder jaar staan er werkzaamheden en maatregelen gepland. In onderstaand overzicht is te zien wat er wanneer te verwachten is:

Heeft u vragen over dit project?

Op deze pagina informeren we u op hoofdlijnen over dit project. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bellen of stuur gerust een mailtje via info@bosgroepzuid.nl.

Dit POP3 project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!

Benieuwd naar de andere projecten binnen POP3? Klik op het project voor meer informatie: Maashorst en omgeving, omgeving Oirschotse heide en Beersedal én Groote heideomgeving de Kempen, omgeving Strabrechtse heide en Beuven